Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje vo?aka – Snežana Dargi?evi? Filipovi?

Današnju vo?arsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavaju?eg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi pove?anje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. Osim toga prekalemljivanje se radi i u slu?ajevima kada se u zasad želi uneti sorta koja je bolji oprašiva? . Može i  kada se želi rano cvetna sorta zameniti kasnocvetnom. Na ovaj na?in se u najkra?em vremenu i sa najmanje  troškova reši pitanje zamene sorte pri ?emu stablo ostaje na stalnom mestu. Prekalemljene sorte mogu za kratko vreme formirati novu krunu i brzo stupiti na rod. Naj?eš?e se prekalemljuju jabuke i kruške mada se primenjuje i kod drugih vo?nih vrsta.

Prekalemljivanje vo?aka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje se vrši na mladim zasadima ali može se raditi i u starijim zasadima . Do dvadesete godine starosti mada se bolji efekti postižu ukoliko su vo?ke mla?e. Mora se voditi ra?una da se sorte koje se prekalemljuju podudaraju u pogledu bujnosti, vremenu cvetanja i završetku vegetacije. Izbegavati kod slabo bujnih, povre?eni i ošte?enih stabala.

Vo?ke treba tokom zime pripremiti za prekalemljivanje.Na starijim stablima sve grane skratiti tokom zimskog perioda i prekalemiti obi?no krajem februara ili po?etkom marta. Kod mla?ih stabala prekra?ivanje grana obaviti prilikom prekalemljivanja. Presek grana se osveži u momentu prekalemljivanja a to je naj?eš?e u fazi po?etka vegetacije neposredno pred cvetanje. Prekalemljivanje se može uraditi direktno na deblu, prvim ramenim granama i u kruni. Biraju se grane debljine 3-5 cm, i obavezno je ostaviti 2-3 gran?ice koje su niže po položaju u odnosu na mesto kalemljenja . One treba da obezbede hranu do prijema okaca i štite deblo od ožegotina i sunca.

Prekalemljivanje vo?aka

Prekalemljivanje jabu?astih vo?nih vrsta i šljive vrši se u drugoj polovini marta .Osim toga može se kalemiti i u avgustu na spavaju?i pupoljak. Kalemljenje se obavlja na ise?ak, pod koru ili u procep. Kada se obavi kalemljenje najbolje je preseke grana i kalem gran?ica premazati kalem voskom. Najbolje rezultate u praksi je pokazalo kalemljenje na ise?ak jer se najbrže stvara kalus. Ukoliko ne do?e do prijema u avgustu se može ponoviti na spavaju?i pupoljak.

Zemljište u zasadu posle prekalemljivanja treba održavati, uklanjati korove, orezivati, redovna zaštita zasada i ?ubrenje NPK ?ubrivima.