Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

IPARDPravo na zemlju – Biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju u odnosu na sto?arstvo, poru?ili farmeri. Predlažu da se uspostavi sistem agro-dizela, ukinu akcize na gorivo…

– Državno poljoprivredno zemljište ne treba izdavati po pravu pre?eg zakupa ve? bi trebalo omogu?iti svima da idu ravnopravno na licitaciju. Na taj na?in bi država imala znatno ve?i priliv sredstava po tom osnovu i mogla bi da ih koristi za pomo? granama poljoprivrede koje su u težem položaju. Time bi se pomo? države ravnomernije raspodelila i me?u sto?arima na celokupnoj teritoriji Srbije pa i tamo gde nema državnog zemljišta za izdavanje – jedan je od stavova i predloga 13. Zimskog seminara farmera održanog na Tari od 29. januara do 4. februara ove godine, u organizaciji Kluba 100P plus.

Ako pravo pre?eg zakupa ipak ostane na snazi, valja imati na umu da proizvo?a?i povr?a obra?uju zanemarljivo mali procenat državnog zemljišta, pa to zemljište ne bi trebalo biti u fundusu onog koje se izdaje sto?arima po pravu pre?eg zakupa, navodi se u saopštenju ovog uduženja kao još jedan od stavova poljoprivrednika.

Dodaje se da je neophodno poja?ati kontrolu zakupa zemljišta po pravu pre?eg zakupa po osnovu sto?arske proizvodnje kako bi se predupredile malverzacije.

-Državno zemljište po pravu pre?eg zakupa  ne bi trebalo da dobijaju poljoprivredna gazdinstva koja nemaju mehanizaciju za obradu. Potrebno je omogu?iti vlasniku zemljišta koje je vra?eno u restituciji da može da raskine ugovor sa zakupcima tog zemljišta. Trebalo bi osloboditi poljoprivredna gazdinstva poreza na prihod od izdavanja poljoprivrednog zemljišta – navodi se u saopštenju Kluba 100P plus.

Farmeri su na skupu na Tari zauzeli i stavove u vezi sa podsticajima.

-Pored malog u?eš?a podsticaja za biljnu proizvodnju dodatni problem predstavlja poskupljenje, odnosno visoka cena dizel goriva. Predlog Kluba 100P+ je da se uspostavi sistem agro-dizela (primer plavog dizela u Republici Hrvatskoj) ili drugi sistem gde bi država omogu?ila mogu?nost povoljnije nabavke dizel goriva kroz ukidanje akcize ili drugih državnih nameta na cenu dizel goriva. Treba ispoštovati EU standard kod nabavke traktora i insistirati na minimum Euro 3 motorima – poru?uju iz ovog udruženja.

Zaklju?eno je i da iz Pravilnika za podsticaje za nabavku mašina i opreme u biljnoj i sto?arskoj proizvodnju treba izbaciti ograni?enje od 50 hektara pod odre?enom biljnom kulturom kao uslov za koriš?enje podsticaja. Isto tako, sejalice i sli?ne mašine bi valjalo posmatrati grupno (npr. mašine za ratarstvo) da ne bi došlo do odbijanja zahteva zbog nepostojanja odre?ene kulture u setvenoj strukturi za tu godinu, napominju u Klubu 100P plus. Dodaju da bi trebalo ubaciti telehendlere kao prihvatljivu investiciju i za biljnu proizvodnju (primena u podnim skladištima, skladištima, za utovar i pretovar robe), te da je neophodno subvencionisati GPS sisteme.

?lanovi Kluba smatraju da u?eš?e direktnih pla?anja za sto?arstvo dovodi do toga da je biljna proizvodnju u neravnopravnom položaju. Stav je da raspodela budžeta mora biti pravednija i ravnomernija.

Podsticaji za osiguranje useva ne bi smelo da imaju ograni?enja tj. da budu dostupni za svu prijavljenu površinu. Poruka je i da se omogu?i da i kompenzacija, kao na?in pla?anja robe bude prihvatljiva u sistemu podsticaja, da se omogu?i da nabavka putem lizinga bude prihvatljiva u sistemu, te da je neophodno pove?ati gornje limite za podsticaje za silose, podna skladišta, objekte za gajenje životinja i hladnja?e.

Veliki problem kod izgradnje objekata su zakonske obaveze u domenu protivpožarne zaštite koje onemugu?avaju dobijanje upotrebnih i gra?evinskih dozvola. To ?e, ocenjuju u ovom udruženju,  biti veliki problem kod IPARD-a. Klub apeluje da se ponovo omogu?i registrovanje poljoprivrednog gazdinstva suprugama poljoprivrednika.

(Agrosmart)