Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Pravilnik o podsticajima u 2017. – jednak za sve ?

Pravilnik o podsticajima u 2017. – jednak za sve ?

podsticajiPravilnik o podsticajima u sto?arstvu za kvalitetna rasplodna grla –  Zakoni, pravilnici, uredbe, Kvalitetne priplodne krma?e, Pravilnici, Sto?arstvo 21 ožujka 2017

Objavljen u ,, Službenom glasniku RS “, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine.

Pravo na podsticaje imaju:

  1. pravna lica,
  2. preduzetnik i
  3. fizi?ka osoba – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovii na?in ostvarivanja prava na podsticaje u sto?arstvu za najmanje:

dve kvalitetne priplodne mle?ne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mle?nih krava;

dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;

deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;

pet kvalitetnih priplodnih koza ili jar?eva;

tri kvalitetne priplodne krma?e ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla unutar svake vrste ta?ke 2) -5) ovog ?lana ne uti?e me?usobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u sto?arstvu mogu se ostvariti i za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske purice, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna rasplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna pla?anja i to:

od 21. marta do 31. jula teku?e godine;

od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uklju?ena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne mati?ne evidencije za kvalitetna rasplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajiva?ke organizacije.

IZUZETNO 2017. godini, podsticaj može ostvariti i za više od 300 kvalitetnih priplodnih mle?nih krava.