Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija » Polovni traktor – kako se odlučiti za onaj pravi

Polovni traktor – kako se odlučiti za onaj pravi

polovni traktor

Polovni traktor

Polovni traktor –  Saveti za kupovinu polovnog traktora. Novo ili polovno? Ovo pitanje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora. Da bi dugo uživali u polovnjaku proverite temeljno stanje te mašine. U prilog polovnom traktoru ide niža kupovna cena.
Kod opremljenosti se u zavisnosti od situacije moraju napraviti odre?eni kompromisi, a potreba za popravkom i servisiranjem dodatno pove?avaju troškove polovnjaka u odnosu na nov traktor.

Snaga traktora i održavanje motora

 Kod kupovine je potrebno odabrati adekvatnu snagu motora. Kupovina prejakog traktora – samo zbog niže cene kasnije ?e se negativno odraziti kroz pove?anu potrošnju goriva. Preslaba motorizacija mašine ?e dovesti do smanjenja efikasnosti rada.

 Motor kao pokreta? traktora je jedna od najbitnijih komponenti. Ako tu nastanu štete, troškovi su uglavnom visoki. Opti?ka kontrola motora ne obuhvata samo traženje mesta gde curi ulje, nego i ispitivanje pokvarenih ili ošte?enih lamela kod hladnjaka, kao i provera filtera. Upadljivi zvuci i šuštenje motora, naro?ito prilikom ubrzanja traktora ili optere?enja, ne bi smeli da se pojave prilikom testiranja vozila. Prilikom paljenja traktora se može odmah proveriti startno ponašanje motora.

 Ako Vam je ponu?eno merenje u?inka kardana, iskoristite tu mogu?nost. U?inak kardana bi trebalo da bude oko 10-15% ispod navedene snage motora (u zavisnosti od norme merenja u?inka motora).

Menja? prikladan za primenu traktora

Polovni traktor –  Ako se traktor koristi samo za manevrisanje prikolice, sasvim je dovoljan obi?an manuelni menja?. Ako se izvode specijalni radovi koji zahtevaju fino prilago?avanje brzine, onda je bestepeni kontinualni menja? pravi izbor. Kod manuelnih menja?a je bitno da postoji što ravnomernije raspore?ivanje radnih brzina od 4 do 12 km/h. Za uli?ne vožnje stru?njaci preporu?uju da brzina najmanje brzine u najve?oj grupi bude ispod 10 km/h. Ovo omogu?ava vožnju uzbrdo pod teretom u istoj grupi brzina. Kod ?estih uli?nih vožnji preporu?uje se menja? kod kojeg se postiže krajnja brzina sa nižim brojem obrtaja.

 Menja? treba da bude lak za rukovanje i ru?ka treba da pliva u prostoru. Ako prilikom probne vožnje nastanu sumnjivi zvuci kod menjanja brzina, to može da bude naznaka problema sa menja?em, posebno kod sinhronizacija. Kuplung se najbolje da proveriti vožnjom u nekoj srednjoj brzini. Ako kuplung legne, sve je u redu, a ako šlajfuje duže vreme kod menjanja brzina, njegov vek trajanja je istekao.

 

Dubina profila pneumatika

Kod pneumatika je presudna preostala dubina. Ako su pneumatici kompletno izvoženi, kupac kod ve?ih dimenzija mora da ra?una sa nekoliko hiljada evra za nove pneumatike. Tako?e je potrebno razjasniti pitanja širine pneumatika kod primene u rednim kulturama. Ako traktor poseduje podesive felne, mogu?a je promena širine.

 Opti?ka kontrola spoljašnosti i unutrašnjosti pokazuje mogu?a ošte?enja pneumatika. Ako su pneumatici nejednako koriš?eni, preporu?uje se provera podšavanja trapa. Ako je u dosadašnjem koriš?enju traktora jako optere?ena prednja osovina, npr. prednjim utovariva?em, potrebno je kontrolisati, treba je proveriti. Isto važi i za pokretljive delove volana.

 Polovni traktor – kako se odlu?iti za onaj pravi

Snaga podizne konzole

 Podizna konzola treba da ima dovoljno snage da podigne sve ure?aje za setvu. Trobrazni plug sa težinom od 800 do 1200 kg zahteva konstantnu podiznu snagu od 1800 do 2400 daN.

 Neophodno je razmisliti da li je potrebna prednja podizna konzola sa kardanom za prednje setvene ure?aje ili ?ak prednji utovariva?. Naj?eš?e se može naknadno instalirati dodatna oprema na traktor, ali ?e to prouzrokovati dodatne troškove.

 Zate?eno stanje i istorija održavanja

 Prvi utisak naj?eš?e otkriva mnogo o istoriji traktora. Ako su primetna ulubljenja ili r?a na karoseriji, kao i curenje ulja na više mesta, to je znak upozorenja. Ako je prvi utisak pozitivan, potrebno je preciznije proveriti najbitnije komponente polovnog traktora.

  Radni sati

 Prilikom kupovine polovni traktor se postavlja pitanje koliko ?e ga ?esto koristiti novi vlasnik. Ako se koristi privremeno, u obzir može do?i i traktor sa puno radnih sati. U suprotnom je preporu?ljivo tražiti model sa malo radnih sati, npr. mašinu za demonstraciju.

 Sa rastu?im brojem radnih sati se pove?ava i verovatno?a budu?ih popravki. Za traktor koji je prešao vek trajanja, za koji se ?esto navodi 10.000 radnih sati, popravke mogu koštati od 50 do 70% vrednosti nove mašine.

 Rezervni delovi i servis

 Ako se traži ?esto prodavani model polovnog traktora, ne treba o?ekivati problema sa raspoloživoš?u rezervnih delova. Kod egzoti?nih modela, ?iju je proizvodnju možda obustavio proizvo?a?, kupcu se preporu?uje da unapred proveri raspoloživost rezervnih delova i servisera tih traktora. ?emu služi jeftin polovni traktor ako se ne može popraviti?

 

Stari prospekti i izveštaji o testiranju

 Stari prospekti ili upustva za koriš?enje posluži?e kao informacije o traktoru. Pored publikacija proizvo?a?a pomo?i?e i nezavisni izveštaji o testiranju.

 Evropska berza sa preko 9.000 polovnih traktora

 Na “AgroPijaca – Portalu za poljoprivrednu mehanizaciju” www.agropijaca.com mogu da se pogledaju preko 9.000 polovnih traktora svih poznatih svetskih proizvo?a?a u više evropskih zemalja. Kupovina polovnog traktora u inostranstvu – iako to iziskuje troškove putovanja – može da bude isplativ posao. U zemljama bližeg i daljeg okruženja kao što su Ma?arska i Austrija je velika ponuda kvalitetnih i jeftinih polovnih traktora sa bogatom dodatnom opremom.

 

Nemanja Dž. , Dž. Gagi?

Leave a Reply