Tuesday, 11 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Poljoprivredni sajam Novi Sad – najboljima pehari

Poljoprivredni sajam Novi Sad – najboljima pehari

sajamPoljoprivreedni sajam – Na “Manježu” Novosadskog sajma, u okviru Dana sto?ara, danas je održana sve?ana dodela priznanja 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma.

Na sajmu je ukupno izloženo 141 grlo goveda, od toga je Komisija pregledala 111 grla razli?ititih kategorija, rase holštajn-frizijska, simentalska, angus i šarole, a od toga:  12 krava, 99 junica, 5 bikova.

Priznanja nagra?enim odgajiva?ima stoke uru?io je generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetkovi?, u društvu republi?kog ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislava Nedimovi?a i vršioca dužnosti šefa delegacije EU u Republici Srbiji, Oskara Benedikta.

Plaketu Novosadskog sajma za doprinos obrazovanju kadra u sto?arstvu Srbije osvojila je Srednja poljoprivredno-veterinarska škola »Svilajnac« u Svilajncu. Plaketu Novosadskog sajma za izložena grla aberdin angus rase dobio je »Seccom agrar« DOO, Šabac, dok je Plaketa Novosadskog sajma za izložena dva bika simentalske i šarole rase otišla u Sto?arsko veterinarski centar »Krnja?a«. Plaketu Novosadskog sajma za bikove simentalske rase dobili su Nenad Nikoli? iz sela Batinac i Dragan Jeremi? iz Badovinaca.
Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju junica holštajn-frizijske rase dobio je PIK »Be?ej« AD, kom je pripao i poklon Fabrike sto?ne hrane »Sto posto« – vau?er za 100 kilograma koncentrata. Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju junica simentalske rase osvojili su »Sto?arstvo« D.O.O. iz Smederevske Palanke, kao i Udruženje odgajiva?a goveda simentalske rase »Kruševac«, Udruženje odgajiva?a goveda simentalske rase »Bagdala«, tako?e u Kruševcu, Markos ?ur?evi? iz Kušiljeva, Dragan Milojevi? iz sela Troponje i Rajkovi? Milan iz Svilajnca, a svi nagra?eni su tako?e dobili vau?ere Fabrike »Sto posto« za 100 kilograma koncentrata.
Pehar Novosadskog sajma za izložena grla simentalske rase osvojili su Miroslav Rajkovi? iz Pardika i Peter ?orba iz Mužlje, dok je isto priznanje u kategoriji junica holštajn-frizijske rase pripalo odgajiva?nici »Stari Tamiš« u Pan?evu. Pehar Novosadskog sajma za junicu simentalske rase dobili su Zdravko Gojkovi? iz Mramorca i Dragan Todorovi? iz Dublja. Pehar Novosadskog sajma sa srebrnom medaljom za junicu simentalske rase osvojili su Dragan Risti? iz Bobova, Danijela Vi?entijevi? iz Vodica i Borjan Simonovi? iz Sebe?evca.
Pehar Novosadskog sajma sa bronzanom medaljom za junicu simentalske rase osvojili su Peter ?orba iz Mužlje, Dragan Milojevi? iz Troponja, Miloš Mladenovi? iz Pardika, Miroslav Milojevi? iz Garija i Boban Miladinovi? iz Velikog Šiljegovca.
Srebrni šampionski pehar za izložene dve kolekcije junica holštajn-frizijske rase otišao je u Pan?evo, u odgajiva?nicu »Stari Tamiš«.

Srebrni šampionski pehar za izložene dve kolekcije junica Simentalske rase dobili su i Udruženje odgajiva?a goveda Simentalske rase ”Bukovik”, Pardik i Udruženje odgajiva?a goveda Simentalske rase ”Rasina”, Kruševac.
Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma i lentu za izloženu kravu šampionku Holštajn-frizijske rase dobile su kompanije “Delta Agrar” iz Novog Beograda i PIK “Be?ej”, dok su dva Srebrna šampionska pehara Novosadskog sajma i lente za izložene krave šampionke Simentalske rase otišla u ruke Miroslava Rajkovi?a iz Pardika i Milana Rajkovi?a iz Svilajnca.
Velike šampionske pehare sa titulom apsolutnog šampiona osvojili su “Delta Agrar” za izložene kolekcije junica Holštajn-frizijske rase i kolekciju krava Holštajn-frizijske rase, kao i Opštinska uprava opštine Svilajnac, za izložene kolekcije junica Simentalske rase.
Za to priznanje dobitnici su nagra?eni i poklon paketima EU, kao i sa vau?erima za 200 kilograma koncentrata iz Fabrike sto?ne hrane “Sto posto”.

Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata goveda radila je u sastavu: predsednik prof.dr Miroslav Plavši? sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i ?lanovi:  dr Vlada Panteli? – Institut za sto?arstvo, Zemun, prof. Dr Predrag Periši?, Poljoprivredni fakultet , Beograd-Zemun, Thomas Danzler iz Austrije.   Sekretar Komisije bio je Msc. Miroslav Radinovi?.

Kada je re? o svinjarstvu, komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata svinja radila je u sastavu: predsednik dr ?edomir Radovi? sa Instituta za sto?arstvo u Zemunu i ?lanovi: doc. Dr Ivan Radovi? sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, prof. Dr Dragan Radojkovi? sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Sekretar Komisije bio je dipl.inž. Velibor Vasiljevi? sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Ukupan broj prisutnih grla svinja na sajmu bio je 200, razli?itog rasnog sastava. Priznanja nagra?enim odgajiva?ima uru?ili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetkovi? i predsednik komisije za ocenjivanje dr ?edomir Radovi?. Na osnovu pregledanih i ocenjenih eksponata svinja Komisija je dodelila slede?a priznanja:
Pehar Novosadskog sajma i vau?ere za po 100 kilograma sto?ne hrane “Sto posto” dobili su Jelena Beukovi? iz Žarkovca, za nerasta rase Veliki jorkšir, Albert Varga iz Doroslova za nerasta rase Pietren, “Napredak” AD iz Stare Pazove, za izloženu krma?u sa prasadima, Major Ferenc iz Novog Orahova, za nerasta Hempšir, Jelena Beukovi? za nerasta rase Durok, Vladimir Stevanovi? iz Dudovice, za kolekciju nazimica rase Landras, firma “Nukleus agrar F1” iz Novog Sada, za kolekciju nazimica kombinacije F1, Jelena Beukovi? iz Žarkovca za kolekciju nazimica rase Veliki Jorkšir, Dragan Davidov iz Melenaca, za kolekciju nazimica rase Durok, Udruženje “Eko selo” iz Dudovice, za izložena grla autohtonih rasa Moravka, Resavka i Mangulica, Duško Mati? iz Novog Sada, za dugogodišnje pripremanje i izlaganje životinja na Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu.

Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojili su Vladimir Stevanovi? iz Dudovice, za izložene neraste i nazimice rase Landras, nerasta i nazimica rase Veliki jorkšir, kao i firma “Petefi” D.O.O. iz Temerina, za izložene neraste rase Landras, nazimice rase Landras,  krma?u sa prasadima i tovne svinje.
Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma pripao je firmi “Napredak” AD iz Stare Pazove, za izložene nazimice F1 kombinacije, nazimice rase Landras, kolekciju tovljenika, krma?u sa prasadima i neraste rase Durok.
Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona osvojila je Jelena Beukovi? iz Žarkovca, za izložene neraste rasa Veliki jorkšir, Landras i Durok, nazimica rase Veliki jorkšir, kao i krma?u sa prasadima

U kategoriji ov?arstva i kozarstva, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata ovaca radila je u sastavu: predsednik dr Dragana Ruži? Musli? sa Nau?nog instituta za sto?arstvo iz Zemuna i ?lanovi: doc.dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Dr Cvijan Meki? sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i dr Muhamed Brka sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Sekretar Komisije bio je dipl.inž. Ba?o Zarubica sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Na 84. Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu izloženo je 402 grla ovaca rase Virtemberg, Il de france, Šarole, Teksel, Svrljiška pramenka, Lipska pramenka i Romanovska.

Priznanja nagra?enim odgajiva?ima uru?ili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodana Cvetkovi? i dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad.
Dobitnici Pehara Novosadskog sajma su ?aba Boršoš iz Adorjana, za izloženu kolekciju priplodnog podmlatka rase Virtemberg, “Kusago DOO” iz Zasavice, za izloženu kolekciju ovaca rase Virtemberg i Zoran Petrovi? iz Batrovaca za genetsko unapre?enje tovnih rasa ovaca Texel i Šarole.
Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona dvisca rase Virtemberg osvojio je ?aba Boršoš iz Adorjana, a Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona ovna dobio je Goran ?oli? iz Bogati?a u rasi Virtemberg.
Pehar Novosadskog sajma za najlepše grlo izložbe i genetsko unapre?enje ovaca rase Il de Frans dobili su Ivan Miljkovi? iz Šapina, Zoran Petrovi? iz Batrovaca i Zvonimir Koci? iz Orana.
Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju priplodnog podmlatka rase Il de Frans dobio je Pavel Tordaj iz Kisa?a, a Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona dvisca rase Il de Frans dobio je Radovan Ranisavljev iz Tovariševa. Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona ovna rase Il de Frans dobio je Milan Stankovi? iz Obrovca.
Srebrni šampionski pehar osvojili su za pojedina?na najbolja grla Milorad ?uleti? iz Hrtkovaca, Vlajko Joveši? iz Ba?kog Novog Sela, Dragan Rodi? iz Siriga i Goran ?oli? iz Bogati?a.
Srebrni šampionski pehar za izloženu kolekciju ovaca rase Virtemberg dobio je Dragan Rodi? iz Siriga, Veliki šampionski pehar za izloženu kolekciju ovaca, rase Virtemberg dobio je Baji? Milorad iz Brgula. Za izloženu kolekciju ovaca rase Il de Frans Veliki šampionski pehar pripao je Radovanu Ranisavljevu iz Tovariševa.
Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona za izloženu kolekciju ovaca i ovna rase Il de Frans dobio je Milorad ?uleti? iz Hrtkovaca, a Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona za izloženu kolekciju ovaca i ovna rase Virtemberg dobio je Goran ?oli? iz Bogati?a.

U kategoriji kozarstva Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju koza rase Alpina dobio je Dejan Miti? iz Svrljiga, a Pehar Novosadskog sajma za izloženog jarca rase Alpina dobio je Rajko Varadinac iz Kumana.

U kategoriji živinarstvo i nekonvencionalna sto?arska proizvodnja, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata živine radila je u sastavu: predsednik doc.dr Mirjana ?uki?-Stoj?i? sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, ?lan dr Zdenka Škrbi? Institut za sto?arstvo Beograd. Sekretar Komisije bio je Siniša Bjedov sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Komisija je pregledala i ocenila ukupno 147 kokoši razli?itih rasa, odrasle živine. Osim toga, komisija je evidentirala prisustvo 385 eksponata ostale živine, 142 kuni?a – razli?itih rasa, 40 golubova i 230 jedinki šarana. Ukupno je bilo prisutno 985 eksponata. Komisija je pregledala i nekonvencionalne vidove sto?arske proizvodnje, odnosno proizvodnju riba, glista i p?elarskih proizvoda.

Priznanja nagra?enim odgajiva?ima uru?ili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetkovi? i predsednik komisije za ocenjivanje Prof dr. Mirjana ?uki?-Stoj?i?.

Pehar Novosadskog sajma dobila je Živinarska zadruga “Živinarstvo” iz Novog Sada, za izložene kolekcije ?istih rasa i genetskih resursa živine na 84. me?unarodnom poljoprivrednom sajmu.

U kategoriji konja, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata konja radila je u sastavu: predsednik dipl. Ing. Aleksandar Peji? i ?lanovi: msc. Ljuba Štrbac, ?aba Bo?i, Udruženje odgajiva?a lipicanske rase konja, Ma?arska.
Sekretar Komisije bio je dipl. Ing. Tomica Šoški?.

Priznanja nagra?enim odgajiva?ima uru?ili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetkovi? i predsednik komisije za ocenjivanje Aleksandar Peji?.

Na 84. me?unarodnom poljoprivrednom sajmu bilo je prisutno 93 konja. Ukupno je pregledano, po slede?im rasama:
Lipicanska rasa – 81 grlo
Hrvatski hladnokrvnjak – 9 grla
Nonius- 1 grlo
Revijalno je izloženo 7 grla poni konja i 1 balkanski magarac.
Plaketu Novosadskog sajma  ove godine dobili su Igor Toškov iz Zrenjanina za najboljeg mladog pastuva, Milan Rajkovi? iz Svilajnca za najbolju mladu kobilu, Bratislav Andrejevi? iz Pirota za kolekciju konja hladnokrvne rase i Ursula Vanek iz Klenka za višegodišnje izlaganje konja rase Nonius.

Plaketu Novosadskog sajma dobio je dipl. ing. Aleksandar Peji? iz Novog Sada, za izuzetno zalaganje i unapre?enje rada ocenjiva?ke komisije Novosadskog sajma.

Dobitnici Pehara Novosadskog sajma su Ergela Veli?kovi? iz Jabuke i Živko Ekmedži? iz Vojke.

Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojili su Siniša Paunovi? iz Surduka i Sr?an Kneževi? iz Batajnica, a Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma su dobili Blagoje Erdeljan iz Aleksandrova i Zoran Turakovi? iz Surduka.

Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma sa titulom Apsolutnog šampiona na 84. me?unarodnom poljoprivrednom sajmu osvojila je Elena Vlaovi? iz La?arka, za priplodnog pastuva.

Na Manježu Novosadskog sajma uru?ena su i priznanja sa takmi?enja konjskih zaprega koje je održano 14. maja u okviru 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

Komisija je radila u slede?em sastavu: Sudije: Jelena Petrovi?; Stanko Božinovi?;
Vesna Stoši?; Ure?iva? parkura: Goran Mogin; Pomo?nik ure?iva?a parkura: Nemanja Pavlovi?.

U kategoriji dvoprega deca voza?i Kup 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma je osvojila Anastasija Kati? iz Farkaždina.

U kategoriji dvoprega juniori voza?i Kup 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma dvopreg juniori: Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Nikola Cvjeti?anin iz Petrovaradina.

U bodovnoj utakmici  Kup Novosadskog sajma dvopreg seniori, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Kati? iz Farkaždina. Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Boris Mijalkovski iz Jabuke. Pehar Novosadskog sajma osvojio je Vladimir Nikoli? iz Gruže.
U brzinskoj utakmici Kup 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma dvopreg seniori, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Kati? iz Farkaždina.
Srebrni šampionski pehar Novosadskog  sajma osvojio je Boris Mijalkovski iz Jabuke. Pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Rajkovi? iz Svilajnca.

Na Takmi?enju u brzom prezanju konja Pehar Novosadskog sajma dobila je ekipa “Veseli konjari” iz Kikinde, Pirota i La?arka.

Delegacija Evropske unije u Srbiji obezbedila je poklon pakete EU za najbolje nagra?ene izlaga?e živih eksponata na 84. me?unarodnom poljoprivrednom sajmu.

Generalni sponzor Dana sto?ara je ove godine fabrika sto?ne hrane “Sto posto” iz Beograda, koja ?e najbolje izlaga?e stoke nagraditi vrednim nagradama za kvalitetnu sto?nu hranu.

izvor Novosadski sajam