Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Poleganje rasada način kako ga sprečiti

Poleganje rasada način kako ga sprečiti

rasadPoleganje rasada – Po?etkom godine, proizvo?a?i povr?a, svoju proizvodnju po?inju sa proizvodnjom rasada. Uspešna proizvodnja rasada podrazumeva, pre svega, upotrebu kvalitetnog, deklarisanog semena i sterilisanog supstrata, uz stvaranje povoljnih uslova za nicanje i rast biljaka.

Proizvo?a?i rasada,kako oni koji ga proizvode na tradicionalni na?in tako i oni koji se bave savremenom kontejnerskom proizvodnjom treba da u?ine sve kako bi rizik od pojave bolesti poleganja rasada doveli na minimum. Uslovi koji dovode do pojave bolesti su: nedovoljno sterilisan supstrat, nepovoljni uslovi za porast sejanaca, visoka vlažnost i temperatura, slabo provetravanje. Ispoljavanje simptoma zavisi od starosti zaražene biljke.

Inficirano seme ne klija, truli i propada. Biljke u fazi nicanja su vrlo osetljive. Po?etne zaraze su u vidu vodenastih pega koje se brzo pove?avaju i cela biljka propada posle nicanja. Do infekcije tek iznikle biljke, u fazi kotiledona, dolazi na mestu gde biljka izlazi iz zemlje. Zahva?eni deo stabla je tanji od zdravog dela, što dovodi do slabljenja mehani?ke mo?i i biljke poležu

Poleganje rasada na?in kako ga spre?iti

Poleganje rasada izaziva nekoliko parazitnih gljiva ( Phythium spp., Sclerotinia sp., Rhiyoctonia sp., Fusarium sp., Verticilium sp. I dr.) koje se nalaze u zemljištu  ili se neki prouzrokova?i prenose semenom (Alternaria spp., Phoma sp., Botrytis sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i dr.).

Simptomi na prizemnom delu stabla

Kada bolest krene, brzo se širi, pa za 24 do 36 h, može sav rasad da propadne. Obolele biljke treba sakupiti i izneti iz rasada.  Prema iskustvima razvijenih zapadno – evropskih zemalja, mesta gde se bolest pojavila “žarišta” treba isprskati rastvorom preparata na bazi TEBUKONAZOLA ili AZOKSISTROBINA.

Preventivne mere podrazumevaju obezbe?ivanje povoljnih uslova  u smislu temperature i vlage, za klijanje, nicanja i rast biljaka. Optimalno ?ubrenje azotnim ?ubrivima. Redovno provetravanje.Upotreba odgova – raju?eg supstrata za setvu ili dezinfikovanog zemljišta.

Od preventivnih hemiskih mera preporu?uje se  zalivanje rastvorom fungicida na bazi PROPAMOKARB-HIDROHLORIDA, PROPAMOKARB-FOSETILATA, neposredno nakon setve, nakon nicanja, a posle obrazovanja drugog pravog lista, posle rasa?ivanja. U slu?aju pojave bolesti poleganja, prskanja treba izvesti odmah nakon prime?enih prvih obolelih biljaka. U tom slu?aju je potrebno uraditi dva do tri vezana tretmana.

PSSS POŽAREVAC        Božani? Monika, dipl.ing.

Leave a Reply