Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Podsticaji za traktore do 31. maja 2017.

Podsticaji za traktore do 31. maja 2017.

podsticaj

PODSTICAJI DO 31. MAJA 2017.

Podsticaji za traktore – JOŠ TRI DANA !! Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini, objavljen 4. aprila, menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva. U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku od 10. aprila do 31. maja 2017. godine.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata (kW), sa standardnim delovima, ure?ajima i opremom uklju?uju?i pripadaju?u traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvo?enje poljoprivrednih radova u vo?arstvu, odnosno vinogradarstvu odnosno povrtarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

Podsticaji za traktore do 31. maja 2017.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ?ija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradni?ka zadruga koja ima najmanje pet ?lanova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili ?lanovi pet razli?itih komercijalnih porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

U skladu sa uredbom kojom se ure?uje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvr?uju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u podru?ju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi..Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Korisnik podsticaja dužan je da ?uva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje, da namenski koristi, ne otu?i i ne omogu?i drugom licu koriš?enje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji ure?uje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

izvor UAP