Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….

podsticaj

Podsticaji

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapre?enje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla, uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

  1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapre?enje primarne proizvodnje biljnih kultura, i to:

– nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

– nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, šteto?ina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;

– novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/?ubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;

– novih plastenika i opreme za proizvodnju u zašti?enom prostoru;

– nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

  1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapre?enje primarne sto?arske proizvodnje, i to:

– nove opreme i mehanizacije za poboljšanje  organizacije i efikasnosti sto?arske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste sto?ne hrane;

– nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju ?vrstog i te?nog stajnjaka;

– nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

– kvalitetnih priplodnih grla;

– nove opreme za ribnjake;

– nove opreme za p?elarstvo;

– nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji preciznije su odre?ene u tabeli „Podsticaji i prihvatljive investicije za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapre?enje primarne poljoprivredne proizvodnje“, koja je sastavni deo ovog pravilnika.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ?ija su gazdinstva u aktivnom statusu i to:

  • fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradni?ka zadruga koja ima najmanje pet ?lanova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili ?lanovi pet razli?itih komercijalnih porodi?nih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,
  • srednja škola i nau?noistraživa?ka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokre?e se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna pla?anja, za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 1. jula teku?e godine.

Uz obrazac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac, pored ostalog, dostavlja

  1. predra?un za nabavku nove mašine i opreme ili kvalitetnog priplodnog grla, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
  2. obrazac izjave dobavlja?a da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predra?una u roku od 150 dana od dana izdavanja predra?una, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva.

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored odre?enog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvr?uje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predra?una i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predra?una u roku odre?enom Rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja. Uz obrazac zahteva za isplatu podsticaja podnosilac dostavlja i ra?un, otpremnicu, propisani dokaz o izvršenom pla?anju predmetne investicije, garantni list, a ako je podnosilac zahteva sam direktno izvršio uvoz predmeta investicije, dostavlja i  jedinstvenu carinsku ispravu i me?unarodni tovarni list. Za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla, podnosilac uz zahtev dostavlja i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet zahteva (pedigre), uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajiva?ke organizacije.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otu?uje i ne omogu?ava drugom licu koriš?enje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina i mehanizacije, u skladu sa zakonom koji ure?uje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa uredbom kojom se ure?uje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvr?uju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u podru?ju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje se odobrava po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava odre?enih u skladu sa zakonom kojim se ure?uju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se ure?uje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruju lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju iz gore navedene Tabele u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokre?e se podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine

Isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovaraju?e vrste podsticaja.

Lice koje podnese zahtev za isplatu podsticaja bez postupka odobravanja ne može u 2017. godini podneti i zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom..

Nakon isplate podsticaja korisnik je dužan da predmet podsticaja namenski koristi, ne otu?i i ne omogu?i njegovo koriš?enje od strane drugih lica i to u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji ure?uje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

UAP Srbija

foto AIT