Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju 2018.

Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju 2018.

Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju – direktna plaćanja. Tokom 2018. godine za poljoprivredu , kao podsticajna sredstva , je namenjeno za direktna plaćanja 17. 038.248,00 dinara.

 Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

 

Član 5.

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 17.038.248.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 7.874.540.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 4.343.208.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.000.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 10.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 400.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10.000.000 dinara;

8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 400.000.000 dinara;

9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

 

Član 6.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 4.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Podsticaji poljoprivrede i ruralnom razvoju 

Član 7.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

 

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 2.392.820.891 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 1.428.820.891 dinara, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 1.180.000.000 dinara, od čega za:

podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 180.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.000.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 400.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 250.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 150.000.000 dinara i za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 200.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 98.820.891 dinara, od čega za:

podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 320.891 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, kao i proizvodnje vina, jakih alkoholnih pića i piva u iznosu od 95.500.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 150.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 204.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 110.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 40.000.000 dinara,

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 70.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 94.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 90.000.000 dinara,

– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 355.000.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 60.000.000 dinara;

(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 200.000.000 dinara;

(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 95.000.000 dinara, od čega za:

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,

– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 90.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 25.000.000 dinara, i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 25.000.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 380.000.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 40.000.000 dinara,

(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 340.000.000 dinara.

 

Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (2) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1), podtačka (2) alineje druga i treća, tačka 3) podtač. (1) i (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45 % plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 75 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineje prva i treća, tač. 4) i 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 70 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40 % od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga ove uredbe isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći-brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi i priplodne nazimice) u iznosu od 5.000 dinara po grlu;

11) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka,  lipska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

12) balkanska koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) živina-somborska  kaporka,  banatski  gološijan  i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.      

Član 10.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11.

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 460.000.000 dinara.

Član 12.

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 249.130.534 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 140.000.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 99.130.534 dinara.

Član 14.

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 1.434.260.000 dinara od čega 358.565.000 dinara budžetskih sredstava i 1.075.695.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Član 16.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Član 17.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1348/2018-1

U Beogradu, 8. marta 2018. godine

izvor: Vlada Republike Srbije

fotopixabay.com

Podsticaji  poljoprivrede