Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Podsticaji osiguranje useva plodova zasada i životinja

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada i životinja

Podsticaji osiguranje  – do 15. novembra 2017 se podnose zahtevi.

Pravilnik o uslovima, na?inu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, na?in ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,višegodišnjih zasada,rasadnika i životinja, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres.

Pravo na koriš?enje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstava, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se ure?uju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao:

1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa (ratarske kulture – žitarice i industrijsko bilje, povrtarske kulture; vo?arske kulture, vinova loza i hmelj);

2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravaju?ih društava;

3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravaju?ih društava.

Subvencioniše se (regresira) 40-45% od pla?enje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada rasadnika i životinja

Maksimalni iznosi podsticaja su:

za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara

za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara

za osiguranje vo?arskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara

za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara

za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 1. jula do 15. novembra teku?e godine.

Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra teku?e godine, kao i potvrda o izvršenom pla?anju ukupne premije osiguranja.

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada rasadnika i životinja

Ako je fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva zaklju?ilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov ra?un, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom pla?anju ukupne premije osiguranja.

izvor UAP

foto pixabay.com

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada rasadnika i životinja