Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PLASTENIK prvi korak u nepoznato

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

Plastenik prvi korak – Tehnologija proizvodnje na zemljištu u zašti?enom prostoru sli?na je proizvodnji na otvorenom polju. Tradicionalni poljoprivrednik, po?etnik u proizvodnji u zašti?enom prostoru, ?e se stoga radije opredeliti za zemljište kao podlogu. Ipak, sreš?e se sa mnogim dopunskim zahtevima,pre svega u pogledu održavanja povoljnog fitosani – tarnog stanja. Dobri uslovi za razvoj koji se ostvaruju u stakleniku / plasteniku pogoduju ne samo biljnoj vrsti koja se proizvodi, ve? i korovskim biljkama, pa i nizu biljnih šteto?ina. Stoga je i borba s njima teža i zahteva dodatne postupke i opremu koja se ne koristi pri proizvodnji na otvorenom.

 Pored ostalih zahteva pri izboru mikrolokacije, u slu?aju da se kao podloga za uzgoj rasada koristi zemljište treba obavezno razmotriti njegovo stanje i kvalitet. Zemljište na koje se postavlja visoki tunel ili plastenik/staklenik treba da ispunjava slede?e uslove:

 1.da ima dobru plodnost, dobar vodno-vazdušni režim, da je rastresito, poravnato i da ima visok sadržaj humusa od 3 do 5%,

2. da nije zakorovljeno,
3. da nema ostataka pesticida i teških metala,
4. da ne sadrži uzro?nike bolesti i šteto?ine, posebno nematode,
5. da je nivo podzemnih voda najviše do 1,0 m ispod površine.

 Pre postavljanja objekta treba da se sprovede kvalitetna obrada zemljišta, podrivanje, poravnavanje i usitnjavanje. Mora da se postavi drenažni sistem sa odvodnim kanalima. Ukoliko se ne bi sprovela drenaža vrlo brzo bi došlo do zabarivanja i zaslanjivanja zemljišta, kao posledica intenzivnog navodnjavanja / fertigacije, koja se primenjuje pri proizvodnji u zašti?enom prostoru. Dobro bi bilo da se ostvari mogu?nost kontrole odvo?enja vode, odnosno da se zna koliki deo vode biljka iskoristi

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

Pre po?etka proizvodnje sprovodi se dezinfekcija zemljišta, fitosanitarna priprema. Njen cilj je da se unište biljne šteto?ine još pre po?etka proizvodnje u plasteniku

Sterilizacija ili dezinfekcija zemljišta obavlja se termi?ki, biološki i hemijski. Dezinfekcija zemljišta se obavlja pre zasnivanja rasada, dok se kompost za tople leje, sandu?i?i i saksije dezinfikuju uvek posle pripreme, a pre setve. Brojne štetne insekte, parazite koji prouzrokuju poleganje i seme korova najefikasnije uništava vodena para. Me?utim, ure?aji su skupi, pa se zemljište naj?eš?e zaliva rastvorom “cineba”, “benomila” ili “previkura N”, fungicida koji samo spre?avaju razvoj bolesti. Ako se tokom obrade otkriju ži?ari, rovci ili larve gundelja, preporu?uje se rasturanje “galitiona G-5”.

 Protiv podgrizaju?ih sovica preventivno se unose “tetaton granule”. Korove, posebno u manjim plastenicima i lejama, najbolje je uklanjati ru?no.

 Pored zemljišta, neophodno je dezinfikovati pribor i alat, koji se potapaju u rastvor masne sode ili plavog kamena (5%).

Drveni ramovi, sandu?i?i i kolje ostave se nekoliko sati u rastvoru karbole – uma (priprema se od 10-15 litara ovog sredstva i 100 litara vode). Na kraju se izvade i obavezno ostave nekoliko sati napolju, da se prosuše i da karboleum izvetri.
Seme proizvedeno na vlastitom posedu pre setve treba dezinfinkovati fungicidima na bazi tirama. Nasuprot tome, semenske ku?e prodaju ve? zašti?eno seme.

 PSS Kosmaj Ljiljana Krsmanovi? dipl.ing.

 

Leave a Reply