Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

vinova loza

Plamenja?a vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokova?a plamenja?e vinove loze stvoreni su.

Obzirom da se u narednom periodu o?ekuju zna?ajne koli?ine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporu?ujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokova?a plamenja?e nekim od slede?ih preparata:

 Plamenja?a vinove loze – vreme je za zaštitu

-Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

-Equation pro –WG (cimoksanil + famoksadon) 0.4kg/ha

-Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 Pove?ana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavu pepelnice vinove loze te je naša preporuka  da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

-Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%

-Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%

-Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ili?,dipl.ing.

PSSS Negotin

Za suzbijanje plamenja?e  vinove loze koristiti:

  • Forum gold (dimetomorf+ditianon) 1,5 kg/ha ili

  • Forum star (a.m. dimetomorf+folpet) 2 kg/ha

  • Protiv pepelnice vinove loze  fungicida na bazi sumpora
  • (Kolosul, Kossan WG,
  • Kumulus DF ili
  • Thiovit Jet 80 WG  u koncentraciji 0,3-0,5%).
  • PIS Vojvodina
  • foto pixabaz.com