Friday, 18 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokovaća plamenjače vinove loze stvoreni su.

Obzirom da se u narednom periodu očekuju značajne količine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače nekim od sledećih preparata:

 Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

-Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

-Equation pro –WG (cimoksanil + famoksadon) 0.4kg/ha

-Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 Povećana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavu pepelnice vinove loze te je naša preporuka  da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

-Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%

-Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%

-Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ilić,dipl.ing.

PSSS Negotin

  •  

     Neophodno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticolai prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

    • Orvego (initium + dimetomorf) 0,8l/ha +
    • Vivando (metrafenon) 0,2l/ha
  • PIS Vojvodina
  • foto pixabay.com

Plamenjača vinove loze