Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokovaća plamenjače vinove loze stvoreni su.

Obzirom da se u narednom periodu očekuju značajne količine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače nekim od sledećih preparata:

 Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

-Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%

-Equation pro –WG (cimoksanil + famoksadon) 0.4kg/ha

-Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

 Povećana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavu pepelnice vinove loze te je naša preporuka  da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

-Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%

-Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%

-Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ilić,dipl.ing.

PSSS Negotin

 • Vinova loza je u intenzivnom porastu i vrlo brzo će ući u fazu cvetanja koja je izuzetno osetljiva na prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).  S obzirom da je  u narednom periodu najavljeno nestabilno vreme sa čestim padavinama, u cilju sprečavanja razvoja ovog patogena neophodno je izvršiti fungicidni tretman preparatom:

  Mikal flash (a.m.fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4%.

  U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena preparata:

  Luna experience (a.m.fluopiram + tebukonazol) 0,4 l/ha.

  U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:  

  Talstar 10 EC, Fobos EC ili Bifenicus (a.m.bifentrin)  0,3-0,5 l/ha.

 • PIS Vojvodina
 • foto pixabay.com

Plamenjača vinove loze