Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PLAMENJAČA KROMPIRA treba zaštititi biljke

PLAMENJAČA KROMPIRA treba zaštititi biljke

vaši

Plamenjača krompira

PLAMENJAČA KROMPIRA – Stvoreni su uslovi za nastavak borbe protiv plamenjače ( padavine su doprinele napadu). Najznačajnija i najraširenija bolest krompira je plamenjača krompira koju prouzrokuje parazitna gljiva Phytophthora infestans.Nema godine kada se ova bolest ne javlja,
ranije ili kasnije u toku vegetacije u različitom intezitetuu zavisnosti od uslova za razvoj bolesti.Ukoliko su povoljni uslovi za pojavu i razvoj parazita, a to su umereno visoke temperature sa čestim kišama i dugotrajnom rosom, štete su velike, često i potpune.Žarišta bolesti najčešće se nalaze na mestima gde su najpovoljniji uslovi za njen razvoj. To su uvale, zaklonita i neprovetrena mesta tamo gde se duže zadržava rosa i gde je zbog slabog provetravanja visoka vlažnost vazduha.

 Simptomi se javljaju na celoj biljci krompira: lišću, stablu, bobicama i krtolama. Prvo se javljaju na listu u vidu maslinasto – zelenih pega na ivici lista. Na naličju lista, posebno u uslovima povećane vlažnosti, na ivičnom delu pege uočava se beličasta prevlaka od reproduktivnih organa gljive, što je karakterističan znak za plamenjaču.

  Na stablu se javljaju tamne pege koje se spajaju, tako da čitava stabljika biva zahvaćena. Na parceli se oseća karakterističan miris. Bolest može da se proširi i na krtole. U početku se na zaraženim krtolama javljaju tamne pege koje zahvataju veći deo površine krtole. Na preseku krtole uočava se obolelo tkivo, rđaste boje. Zaražene krtole se teško čuvaju i obično brzo propadaju.

 PLAMENJAČA  KROMPIRA treba zaštititi biljke

Zaštita krompira od plamenjače podrazumeva kombinaciju agrotehničkih mera i primenu hemijskih sredstava. Primena fungicida mora biti preventivna sa dobrom aplikacijom preparata na sve nadzemne delove biljaka, jer samo preventivna primena i dobra pokrivenost istretirane površine, može osigurati zaštitu od zaraze i tako sprečiti razvoj bolesti.

 Intervali između tretiranja su 7 – 8 dana, ako su povoljni uslovi za razvoj bolesti, odnosno 10 – 14 u uslovima nepovoljnim za razvoj bolesti. Veoma važan momenat kod primene fungicida je korišćenje dovoljne količine vode po jedinici površine. Preporučuje se u zavisnosti od porasta biljne mase od 600 – 900 l vode za jedan hektar, da bi fungicid bio nanet i pravilno raspoređen po čitavoj površini biljke.

Obično se sa zaštitom krompira od plamenjače počinje kada je krompir u fazi sklapanja redova što je naravno pogrešno.

 Treba pratiti uslove za pojavu i razvoj bolesti, jer ako su povoljni vremenski uslovi i u prisustvu inokuluma, zaraze se mogu ostvariti i dosta ranije, u početnim fazama rasta krompira.

  Na početku vegetacije dok su biljke manje, a tada su obično i uslovi za pojavu plamenjače slabiji, treba koristiti fungicide kontaktnog delovanja.

 U vreme intezivnog porasta, pred, tokom i nakon cvetanja preporučuje se primena preparata bržeg sistemičnog delovanja.

 Na kraju vegetacije, u vreme sporijeg razvoja biljaka, upotrebljavaju se sporiji sistemici, a na samom kraju vegetacije fungicidi koji s

Vesna Nišavić Veljković,  dipl.ing.

Velike količine padavina onemogućavaju trenutne ulaske u parcele, ali čim bude moguće obavezno izvršiti zaštitu krompira nekim od sledećih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Acrobat MZ-WG (mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Equation Pro-WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Vokal (mankozeb+cimoksanil) 2-3 kg/ha

PSSS Čačak

foto pixabay.com

Leave a Reply