Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Pepelnica vinove loze na mladim listovima

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova lozaPepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade bobice se u celosti pokrivaju sivopepeljastom prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice ?esto pucaju, što je jedan od glavnih simptoma za pepelnicu. Obi?no ve?i deo grozda ili celi grozd oboljeva od pepelnice zahvaljuju?i brzom širenju površinskog parazita.

Štetnost: Pepelnica je ameri?kog porekla. Zapažena prvi put u Engleskoj 1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi ve? 1850. zahvatila sva vinogorja Sredozemlja, a potom i Afrike i Australije, onemogu?avaju?i prakti?no, u prvo vreme, proizvodnju grož?a. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim reonima, naro?ito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, ?esto opasnija od peronospore.

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

Biologija: Sivopepeljastu prevlaku ?ini površinski splet micelije, na kome se razvio konidijski stadijum opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku ?itave vegetacije vinove loze. U drugoj polovini leta i po?etkom jeseni u pepeljastoj prevlaci se razvijaju loptasta telešca crne boje – peritecije, koje predstavljaju organe za prezimljavanje. Peritecije u toku prole?a, za vreme kiše, pucaju. Iz njih se osloba?aju askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku leta neki ogranci micelije prodiru u
unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.
Za klijanje konidija nije potrebna voda, ?ak ni ve?a relativna vlažnost vazduha. Otuda pojava da se pepelnica širi u sušnim letnjim periodima. Me?utim, ukoliko je vlažnost vazduha ve?a i temperatura povoljna, utoliko ?e se pepelnica intenzivnije razvijati.
Ina?e razvoj parazita je mogu? na temperaturama izme?u 5 i 35°C, sa optimumom
oko 26°C.

Mere suzbijanja: Za suzbijanje pepelnice koristi se elementarni sumpor i neki sumporni spojevi – kao klasi?na sredstva fungicidi na osnovi meptildinokapa, sistemi?ni fungicidi i kombinovani preparati koji suzbijaju i peronosporu i pepelnicu. Sumpor u prahu služi za zaprašivanje, dok se koloidni sumpor i neki drugi preparati sumpora koriste za prskanje, bilo da se dodaju bordovskoj ?orbi , u cilju istovremenog suzbijanja peronospore i pepelnice, bilo da se upotrebljavaju sami kao suspenzija u vodi. Aktivnost sumpora je utoliko ve?a ukoliko je vreme suvlje i toplije.

Pepelnica (Uncinula necator) – mere suzbijanja

Sredstva na osnovi sumpora:

Preparat Koncentracija [%] Napomena
Kumulus-DF 0,3-0,5 Sistemi?no I kurativno delovanje

Ostala sredstva:

Preparat Koncentracija [%] Napomena
TOPAS 100 EC 0,025 Sistemi?no I kurativno delovanje
STROBY DF 0,02  Sistemi?no  delovanje
AKORD 0,03-0,04 Sistemi?no  delovanje
CRYSTAL 250 SC 0,015-0,02 Sistemi?no delovanje

Sandra  Miletakovi?, Dipl.ing.

foto pixabay.com