Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

porez na promet u poljoprivredi PDV U POLJOPRIVREDI . Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obra?unava i pla?a na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije druk?ije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti poljoprivrede i šumarstva.

 Postoje dve stope PDV-a:

  • Opšta stopa od 20% i
  • posebna stopa PDV od 10% po kojoj se oporezuju promet hleba, mleka, mle?nih proizvoda, brašna , še?era, jestivog ulja , masti, meda, vo?a, povr?a, mesa, ribe, jaja, žitarica, ?ubriva, sredstava za zaštitu, sadnog materijala, smeša za ishranu stoke i žive stoke.

PDV se NE pla?a na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, gra?evinskog, izgra?enog ili neizgra?enog), kao i na davanje u zakup tog zemljišta;

 Poljoprivrednik postaje obveznik PDV kada u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet ve?i od 8.000.000,00 dinara, i dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodi?ne poreske prijave. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji je ostvario promet manji od 8.000.000,00 dinara, a koji se dobrovoljno opredelio za obavezu pla?anja PDV,

U ukupan promet ulaze prihodi:
  1. Od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda
  2. Od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko)
  3. Od izvršenih poljoprivrednih usluga

NAPOMENA: U ukupan promet ne ura?unavaju se podsticaji koji nisu povezani sa prometom dobara i usluga ( regresi, podsticaji po grlu stoke).

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

Poljoprivrednik obveznik PDV je dužan da:

–         Podnese poresku prijavu

–         Izdaje ra?une o izvršenom prometu dobara i usluga

–         Vodi evidenciju u skladu sa zakonom

–         Obra?unava i pla?a PDV i podnosi poreske prijave

–         Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom

NAPOMENA: Obveznik PDV najmanje dve godine mora ostati u sistemu PDV, a po isteku roka ukoliko ne ispuni obavezan uslov za ostanak u sistemu može da podnese zahtev za prestanak obaveze pla?anja PDV.Poljoprivrednik ?iji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije ve?i od 8.000.000 dinara NE obra?unava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u ra?unima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu zakonom.

Savetodavac za agroekonomiju, Živko Stefanovi? dipl.ing