Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » STENICA nezera viridula napada paradajz

STENICA nezera viridula napada paradajz

stenica nezera

STENICA napada paradajz

 STENICA nezera viridula na paradajzu. Uglavnom ošte?uje plodove pred berbu koji zbog šteta nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Usnim aparatom za bodenje i sisanje nanose ubode na pokožici ploda koji dobija prošarano žutu boju. Vizuelnim osmatranjem regiona konstatovano je da se javlja i na otvorenom i na zatvorenom prostoru. Na paradajizu se mogu na?i od 10 do 100 larvi na plodovima. Na pregledanim površinama je registrovana larva tre?eg uzrasta koja je crne boje sa belim i žutim ta?kama po telu. Nije probirljiva što se ti?e sortimenta paradajza a tako?e pravi ošte?enja i na paprici.

 Ova stenica može imati i 4 generacije godišnje. Ženka polaže od 30-130 jaja u grupi. Larve prolaze kroz pet uzrasnih stadijuma. Životni stadijum traje od 60-70 dana. Rasprostranjena je u tropskom i subtropskom pojasu. Kod nas napada veliki broj biljnih vrsta, a naj?eš?e paradajz, papriku, vo?ne zasade, mahunarke i dr. Globalno zagrevanje uti?e na njeno intenzivnije širenje.

  Suzbijanje ove šteto?ine je veoma teško. Kod nas su registrovani preparati iz nekoliko hemijskih grupa:

  1. piretroidi,
  2. organofosfati i
  3. neonikotinoidi. ( koji ?e biti zabranjeni i kod nas )

 STENICA nezera viridula napada paradajz

Ve?ina preparata u preporu?enim dozama nemaju efikasnost na ovu stenicu. Obzirom da ova šteto?ina napada plodove pred berbu vrlo je teško uskladiti primenu insekticida sa berbom, tj. Ispoštovati karencu  preparata.

  U drugim zemljama u kojima se javlja uglavnom se primenjuje biološka kontrola dok primena insekticida ne daje zadovoljavaju?e rezultate. Postoje nekoliko parazita od kojih su najpoznatiji Trichopoda pennipes koja parazitira larve i odrasle jedinke , i Trissolcus basalis koja parazitira jaja.

  Kod nas za primenu u paradajzu ( a koji su ispoljili zadovoljavaju?u efikasnost u sprovedenim ogledima) registrovani su

  • Actelic karenca 7 dana,
  • Talstar karenca 7 dana,
  • Mospilan karenca 14 dana !!!
Maja Sudimac, dipl.ing.

 PSS Institut Tamis

 Pancevo

Leave a Reply