Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PARADAJZ seme odlučuje o prinosu, kvalitetu

PARADAJZ seme odlučuje o prinosu, kvalitetu

PARADAJZ seme – vreme kada se seje rani paradajz. Veoma je važno posejati kvalitetno seme jer ?e, uz pravilnu negu, se ostvariti pozitivan finansijski efekat. Kako sada uradimo, to ?e umnogome odrediti naš rezultat na kraju uzgoja.

Priprema semena za setvu

 Ujedna?enost nicanja semena obezbe?uje ujedna?enost rasta mladih biljaka. Ujedna?eno iznikao rasad u isto vreme prolazi kroz fenološke faze, u isto vreme se podudaraju potrebe biljaka prema odre?enim uslovima. Seme za setvu treba da bude ujedna?eno po veli?ini i težini. Preporu?ljivo je da se seme pre setve dezinfikuje. Dezinfekcijom semena obezbe?uje se u velikom procentu zaštita semena od virusnih i bakteriskih bolesti.

PARADAJZ seme odlu?uje o prinosu, kvalitetu

 Zasejavanje

 Paradajz zavisno od reona seje se od 10 januara do 5 februara. Proces proizvodnje rasada traje oko 50-60 dana. Za setvu 1 m2 potrebno je 8 -10 grama semena, odnosno na 1 metar kvadratni se uzgaja oko 800 -1.000 biljaka. Seme se seje u drvenim sandu?i?ima  45 x 35 sm, dubine 8-10 sm. Ili u plasti?nim kontejnerima svaka semenka posebno. Kompost za zasejavanje predstavlja smešu supstrata treseta, peska i pregorelog stajnjaka. Seme se pokriva sa 1,5 – 2 cm. komposta. Sandu?i?i ili kontenjeri se pokrivaju folijom sve dok seme ne po?ne da ni?e i posle toga se skida. Seme paradajza ni?e za 5 – 6 dana.

PARADAJZ seme

Nicanje

 Pojava biljaka je momenat nicanja paradajza i predstavlja kriti?an moment kod proizvodnje rasada. Pojavom kotiledonih listova temperatura vazduha mora se sniziti na 15 – 16 C dnevna i 12-13 C no?na i smanjiti vlažnost zemljišta.

 Paradajz seme – Posle nedelju dana temperatura treba da se pove?a na 18 – 20 C dnevna kada je sun?ano vreme i 16 – 18 C kada je obla?no vreme i no?na 14 – 16 C.

U ovom momentu može do?i do padanja rasada i dobro bi bilo da se takav rasad zasuši naknadno zalije rastvorom cineba ili još bolje previkurom. Neophodno je intenzivno provetravanje. Oko 20 dana od nicanja rasad se gaji u sandu?i?ima ili u kontenjerima i onda mora da se pikira.

  Dr Mijodrag ?or?evi?

 Izvor: PSS Leskovac

foto pixabay.com

Leave a Reply