Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PARADAJZ virusi koji napadaju biljku i plodove

PARADAJZ virusi koji napadaju biljku i plodove

paradajy virusiPARADAJZ  virusi – Paradajz je biljka koja se gaji na velikim površinama. ?esto je meta brojnih štetnika. Virus bronzavosti, Virus mozaika duvana na paradajzu (Tobacco mosaic virus), Virus mozaika paradajza (Tomato mosaic virus), Kakvi ?e se simptomi javiti na biljkama paradajza zavisi od virulentnosti virusa, vremenskih prilika, sorte paradajza i starosti biljaka .Na mladim biljkama nastaje mozaik na listovima, listovi postaju duži i šiljasti. Na starijim listovima paradajza pojavljuje se mozaik bez deformacije listova. Promene su izraženije tokom leta kada je povišena temperatura i ima dovoljno svetlosti. Sa starenjem biljke izgledaju kao da se oporavljaju, medjutim, one su i dalje zaražene što uti?e na smanjenje prinosa. Nekada se može desiti da dodje do pojave nekroze u vidu nekroti?nih crtica i pega i izumiranja tkiva biljaka, što zavisi od soja virusa.

 Suzbijanje:

 Za setvu koristiti dezinfikovano seme (dezinfekcija se postiže potapanjem semena u 2 % rastvor sone kiseline (HCl) u trajanju od 24 ?asa ili izlaganja semena dejstvu temperatura od 82-85 C u trajanju od 24 ?asa,

– Gajenje otpornih sorti i hibrida paradajza,

– Paradajz gajiti u plodoredu i plodosmeni,

– Dezinfikovan supstrat,dezinfikovan pribor za rad, alat (10% rastvor  natrijum-trifosfata (Na3PO4),

– Ne pušiti tokom nege rasada, ruke obavezno prati sapunom

– Obolele biljke ?upati, iznositi i spaljivati,

– Paradajz ne gajiti na površinama gde su gajeni duvan, krompir, paprika, kao i drugi doma?ini ovog virusa. Najbolje je zemljište gde se ranijih godina gajio kukuruz i pšenica.

Virus mozaika krastavca na paradajzu (Cucumber mosaic virus)

Na obolelim biljkama dolazi do blagog šarenila koje postaje sve izraženije razvojem bolesti. Biljke dobijaju kon?ast, nitav izgled, biljke zaostaju u porastu, kržljave su, a kolenca zbijena.Dolazi do nekroze duž nerava, crti?astih nekroti?nih pega duž stabla i plodova. Ponekada se javlja i izumiranje lastara. Oboleli plodovi mogu biti sitni, ?vrsti i slabog kvaliteta (sl.19.).

PARADAJZ  virusi koji napadaju biljku i plodove

Suzbijanje:

Primeniti plodored i plodosmenu, najbolje je gajiti paradajz iza kukuruza i strnih žita,

– Izbegavati površine pored višegodišnjih leguminoza (lucerke i deteline),

– Dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada,

– Uklanjanje biljnih ostataka i njihovo spaljivanje,

– Suzbijanje korovskih biljaka koji su doma?ini virusu, a nalaze se u  blizini gajenih biljaka,

– Redovno suzbijanje vašiju koji su vektori virusa.

Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus)

Korovske biljke su osnovni izvor zaraza. Tripsi (Trips tabaci) je vektor – prenosilac virusa. Jednom zaraženi trips do kraja svoga života je prenosilac zaraze. Kod obolelih biljaka nekada dolazi do pojave zadebljanja nerava na mladom liš?u na kome se mogu pojaviti nekroti?ne prstenaste pege. Mlado zaraženo liš?e se uvija naviše ili naniže i postaje krto. Stablo se savija i skra?uje, tako da biljka dobija žbunast izgled i uvenu?e na vrhu.Tipi?na promena obolelih biljaka je bronzana boja koja se javlja na osnovi nali?ja lista, a potom se širi po ?itavoj liski. Na plodovima dolazi do pojave žutih, bledocrvenih ili belih zona oivi?enih koncentri?nim krugovima, koji u zavisnosti od soja virusa nekada mogu biti nekroti?ni .

Žuto uvenu?e paradajza (Stolbur)

Javlja se obi?no krajem jula i po?etkom avgusta. Na preseku stabla obolele biljke paradajza nema promena kao kod zelenog uvenu?a. Kada je jaka zaraza  dolazi do pojave žutila i uvelosti biljaka. Cvet obolelih biljaka d
obija zelenu boju i uspravan položaj, cvetovi zakržljavaju i postaju sterilni, peteljka zadebljava.Ukoliko se plodovi formiraju oni zaostaju u porastu u odnosu na zdrave plodove. Oboleli listovi su žuti, sitniji ne napreduju u razvoju i rastu, ivice listova su povijene na gore. Vršni delovi biljaka zaostaju u porastu, biljka žuti i pre vremena izumire

Suzbijanje:

– Kako su vektori fitoplazmi cikade jedina mera u suzbijanju fitoplazmi jeste primena insekticida u cilju suzbijanja vektora

– Slede?a mera u cilju suzbijanja mikoplazmi jeste uništavanje korova koji su doma?ini fitoplaz

Mr Gordana Jovanovi?

foto pixabay.com

Leave a Reply