Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Paprika, zaštita uz pomoć predatora

Paprika, zaštita uz pomoć predatora

zeolit

Paprika

Paprika i ljuta papri?ica su neophodani sastojci trpeza u leskova?kom kraju tokom cele godine, a u ovako toplim danima sastavni su deo salata i drugih jela i izvan granica Srbije gde pristiže leskova?ka paprika. Da bi ta paprika bila kvalitetna za upotrebu što se ti?e svojih organolepti?kih svojstava, energetske i nutritivne vrednosti, ali i ostataka pesticida pobrinuli su se leskova?ki povrtari koriš?enjem biološke zaštite –predatora u proizvodnom toku plasteni?ke proizvodnje paprike.

Zbog u?estalog hemijskog tretiranja došlo je do stvaranja otpornosti kod pojedinih šteto?ina na dejstvo insekticida, tako da hemijska zaštita iz sezone u sezonu daje slabije rezultate u zaštiti po ?emu se izdvaja i kalifornijski trips kao jedna od najzna?ajnijih šteto?ina paprike u zašti?enom prostoru. Trips je uo?ljiv na cvetovima, malim plodovima i listovima, a pravovremeno uo?avanje najlakše je žutim i plavim lepljivim plo?ama. Tripsi su prenosioci virusa koji prave nepopravljive štete.

Paprika, zaštita uz pomo? predatora

U zašti?eni prostor puštaju se predatori, korisni insekti roda Amblyseius i Orius, i to kada temperature u ve?em delu dana ne padaju ispod 18-20C, jer su one neophodne za njihov razvoj. Osloba?anje predatora obavlja se nežnim prosipanjem sadržaja pakovanja po listovima paprike, i pod odre?enim temperaturnim uslovima i u odr?enom vremenskom periodu razmnožavaju se i hrane štetnim organizmima, pri ?emu se sami predatori rasporede svuda po površini objekta.  Tako nastaje ravnoteža izme?u predatora i šteto?ina, a sam cilj biološke zaštite je stvaranje takvog odnosa izme?u štetnih i korisnih insekata gde štetni insekti ne prouzrokuju ekonomski zna?ajnije štete. Bitno je ne tretirati papriku insekticidima pre unošenja predatora, jer njihovo delovanje može štetiti razvoju korisnih insekata.

Broj dana od osloba?anja predatora u plasteni?ki prostor do njihovog razvijanja i stvaranja ravnoteže sa tripsima, zna biti problemati?an i ponekad je neophodno u startu odraditi bar jedan hemijski tretman najbolje u konsultaciji sa proizvo?a?em biološke zaštite. Ponekad je potrebno pri višim temperaturama kao što su sada orošavati prostor, jer viša relativna vlažnost više odgovara razvoju predatora.

Budu?nost proizvodnje i zaštite je pove?avanje proizvodnih površina sa biološkom zaštitom.

Dip.ing.polj.Mirjana Petrovi?

PSSS Leskovac

foto pixabay.com