Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskiva?ima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji liš?a i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može zna?ajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uo?avaju se na nali?ju lista paprike u vidu ta?kastih pega sa izdignutim tkivom što podse?a na bradavi?asta ispup?enja sa tamnijom zonom u centru. Pri višim temperaturama i vlažnosti vazduha pege se šire, obolelo liš?e žuti i opada bolest se prenosi i na cvetnu peteljku, tada cvetovi i mladi plodovi opadaju, a što dovodi do smanjenja prinosa. Na plodovima u okviru pega javljaju se pukotine koje podse?aju na kraste što tako?e umanjuje ekonomskiefekat proizvodnje.

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

Mere za suzbijanje prouzrokova?a obuhvataju primenu plodoreda, setvu zdravog semena, odstranjivanje biljnih ostataka,gajenje otpornih sorti,zalivanjem u brazde ili kap po kap, i primenu baktericida. Bakterija prezimljava na biljnim ostacima tako da papriku ne treba gajiti na istoj parceli 2-3 godine.

Od hemijskih mera zaštite mogu se primeniti: dezinfekcija semena u 2% rastvoru kausti?ne sode (NAOH) u trajanju od 10 minuta nakon ?ega se ono ispira vodom, suši i seje. Tretiranje biljaka u polju vrši se preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida.

dipl.ing. SLAVICA MAKSIMOVI?

Preporuka stru?najka:

obavite zaštitu sa bakarnim preparatima (Bakarnioksihlorid, Kocid, Bakrocid, Cuproxat)

–   kada je faza intenzivnog cvetanja (jun, jul) i ostvare se uslovi za razvoj i širenje bakterije (temperatura 25-32ºC, visoka vlažnost – kiša, navodnjavanje) obavite zaštitu sa preparatima na bazi aktivne materije bakar (Pergado R), metiram + trobazni bakarsulfat (Polyram DF + Cuproxat), boskalid i pyraklostrobin (Signum).

–   kada se vrši primena bakarnih preparata u vreme cvetanja paprike obavezno je da urade takav tretman u ve?ernjim ?asovima kako bi fitotoksi?nost ovih preparata na cvet bila minimalna.

foto pixabay.com

Leave a Reply