Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » OVCE uzgoj traži kvalitetnu hranu

OVCE uzgoj traži kvalitetnu hranu

?ubrivo

Ovce uzgoj za kvalitet

OVCE uzgoj – Ovca predstavlja vrstu sitnog preživara prilagodljivu razli?itim uslovima držanja, pa je i njeno rasprostranjenje jako veliko kako, u intenzivnim tako i u ekstenzivnim uslovima držanja. Kod nas se ona naj?eš?e gaji u ekstenzivnim uslovima.

Tu su uslovi držanja vrlo oskudni, što se ti?e smeštaja a posebno ishrane koja je mahom paša uz re?u prihranu kabastom i koncentrovanom hranom. Pašnjaci su tako?e vrlo oskudni poštose retko primenjuju odre?ene agrotrhni?ke mere u cilju popravke njihovog botani?kog sastava.

I pored svih napred navedenih nedostataka naše autohtone rase su adaptirane na takve uslove pa uz odgovaraju?u popravku ishrane može se znatno pove?ati proizvodnja /mesa, mleka, broj ro?enih jagnjadi/.

OVCE uzgoj traži kvalitetnu hranu

Osnovnu hranu za ovce predstavljaju kabasta voluminozna hraniva /paša/. Ovce nešto slabije kotriste grubu kabastu hranu u odnosu na goveda, kao što je kukuruzovina, ali mnogo bolje sitnija kabasta hraniva. Pored toga ovce na pašnjacima koriste i mnoge korovske biljke pa samim tim spre?avaju zakorovljenje tih površina. Tako?e, ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad goveda je i u tome što dvostruko ve?i broj biljnih vrsta koriste za ishranu a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji).

  U zimskom periodu zna?ajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša. Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, leguminoze i uljarice), sporedni proizvodi prehrambene industrije, kao i gotove smeše koncentrata. U ishrani ovaca kao i drugih preživara, ne smeju se koristiti hraniva životinjskog porekla (mesno i riblje brašno). Izuzetak je mleko u prahu.

 

Ishrana razli?itih kategorija ovaca

 Na 20 dana pred sezonu pripusta treba poboljšati ishranu ovaca, sa ciljem pove?anja broja jajnih ?elija koje stvaraju jajnici, a samim tim i pove?an broj jagnjadi. Poboljšanje ishrane se najlakše ostvaruje ako su ovce na pašu prebacivanjem stada na kvalitetnije pašnjake. Ako to nije mogu?e pošto sezona parenja kod naših autohtonih rasa pada /kraj leta-po?etak jeseni/ zbog suše ve?ina pašnjaka je u lošem stanju. U ovakvim slu?ajevima ishranu dopunjujemo sa 200-300 grama koncentratima.

 Poboljšanje ishrane treba nastaviti još 3 nedelje posle oplodnje. Posebno su važne prve dve nedelje posle pripusta jer se tada oplo?ena jajna ?elija pri?vrš?uje za zid materice. U tom periodu je posebno zna?ajn nivo energije, od koje zavisi i broj dobijene jagnjadi.

 Reakcija ovaca na poboljšanu ishranu zavisi od telesne kondicije, starosti ovaca i godišnjeg doba. Odrasle ovce bolje reaguju nego mlade.

Po?etak bremenitosti

 U toj prvoj fazi bremenitosti potrebe ovaca su neznatno pove?ane u odnosu na uzdržne, pa taj nivo ishrane možemo obezbediti na dobrim pašnjecima.Ukoliko to nije slu?aj vršimo prihranu koncentra tima u koli?ini od 100-200 grama po ovci.Kvalitetna ishrana u ovom periodu pozitivno uti?e na razvoj ploda, masu pri ro?enju kao i manju smrtnost.

 
Kraj bremenitosti

 Poslednjih 1,5-2 meseca je najve?i porast ploda, negde oko dve tre?ine. Usled ubrzanog porasta embri ona uzdržne botrebe ovaca u energiji se pove?avaju za 50% kada nosi 1 jagnje i 75% kada su dvojke. Pa se preporu?uje da ovca u zadnjem mesecu bremenitosti dobija najmanje 400-500 grama koncentra ta. Usled pove?anja mase jagnjeta i popunjenost trbuha smanjena je mogu?nost za unošenje kabaste sto?ne hrane radi podmirenja potreba pa to ?inimo sa koncentrovanom hranom. U zimskoj ishrani ovaca najve?i deo obroka može da ?ini kvalitetna silaža. Kukuruzna silaža predstavlja polukoncentrovano energe tsko hranivo, dok slaža-senaža trava i leguminoza predstavlja dobar izvor proteina.

Jagnjenje

 Na 5-6 dana pred jagnjenje ovce se naj?eš?e hrane senom dobrog kvaliteta po volji. Silaža se isklju?uje iz obroka a smeša koncentrata se smanjuje na 50% /100-150 gr./. Poslednja dva dana koncentrat se potpuno isklju?uje.

 Po jagnjenju prva tri dana ovcama se daje seno dobrog kvaliteta i mekinje postepeno 200-400 grama. Sedmog dana uvodi se u obrok smeša koncentrata za ovce u laktaciji, a posle 10 dana postepeno uvodimo i silažu. Ishranu treba normalizovati nakon 2 nedelje.

 Proizvodnja mleka kod ovaca uslovljena je sa brojem jagnjadi, ovce koje doje jedince daju oko 30% manje mleka u odnosu na blizance. U ovom periodu ishrani moramo posvetiti posebnu pažnju, pogotovu ako ovce nemaju rezervu iz predhodni period. Normalno je da u ovom periodu izgube nešto na težini, ali zbog pove?anih potreba mora se voditi ra?un ne samo na kvantitet ve? i na kvalitet hraniva /amino kiselinski sastav/.

 U prvih 5-6 nedelja ovce proizvode 0,8-1,5 kilograma mleka, nadalje koli?ina opada, ali raste suva materija.

Ov?je mleko je prose?no slede?eg sastava: Suve materije 18%, Masti 6,8%, proteina 5,7%, še?era 5% i pepela 0,95%. S obzirom da ob?je mleko predstavlja vrlo kvalitetnu sirovinu za proizvodnju specijalnih proizvoda /sir, kajmak/ moramo imati na umu da ishranom možemo znatno uticati na koli?inu i kvalitet mleka.

Kraj laktacije

Nakon 3 meseca laktacije koli?ina mleka postepeno opada, a pošto se u to vreme ovce nalaze na pašu koja je dobrog kvaliteta uz dodatak oko 200 grama 10% smeše ili zrnastih hraniva podmiruju se potrebe. Prelaz sa zimskog obroka na pašu mora biti postepen uz prihranu senom pre izlaska na pašnjak.

Izvor: PSS Leskovac

Leave a Reply