Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

Ovce na pašu. S obzirom na mogu?nost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je u?eš?e paše u obroku ve?e to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ov?arska proizvodnja je ekonomi?nija.
Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskoriš?avanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Tako?e, za razliku od goveda, ovce uglavnom vole da pasu u stadu.

Ovce imaju usku glavu, vrlo pokretnu gornju usnu i oštre sekuti?e što im omogu?ava koriš?enje pašnjaka s niskim travama. Radije jedu mlade biljke, lši?e i izdanke, a starenjem biljke smanjuje se njihovo konzumiranje. Ako za to ima prilike ovca ume da na pašnjaku bude vrlo izbirljiva. Bira?e prvo vrste  koje radije jede, a unutar biljne vrste prvo konzumira list i cvet,a zatim stabljiku. Odabir vrste nije odre?en izgledom,gra?om i prinosom, nego ukusnoš?u i hranjivom vrednoš?u.

Ovce na pašu – koriste velik broj biljnih vrsta, trava, i leguminoza. Podrazumeva se da je pašnjak kvalitetniji ako je u?eš?e leguminoza ve?e i obrnuto. Na oskudnim pašnjacima, kada nema mogu?nosti izbora biljaka,  nije redak slu?aj da nekad konzumiraju i pojedine korovske biljke. Ovo svakako nije za preporuku za praksu. Treba težiti napasanju ovaca na ure?enim pašnjacima.

 Zajedni?ka osobina zelenih voluminoznih hraniva je da sadrže malo suve materijei, 15 – 25 %, zatim 3 – 7 % celuloze i 1,5 – 2,5 % mineralnih materija. Zelena trava bogata je vitaminima A  i D, te provitaminom vitamina A .

 Zavisno od sadržaja suve materije u paši, rase. telesne razvojenosti, razvijenosti samog grla fiziološke faze, pola,  ovce dnevno mogu pojesti 5 – 10 kg paše. U nas se ovce naj?eš?e napasuju slobodno na prirodnim pašnjacima, dok je koriš?enje pregonskog napasivanja ovaca daleko re?e.  Ponegde se na ve?im oku?nicama koriste pregoni ali su u pitanju uglavnom neka manja stada ovaca.    Pregonske ispaše ovaca na sejanim travnjacima skoro i da nema.

 Nikoli? Zoran dip

Ovce na pašu – najekonomi?niji vid uzgoja

Najve?a prednost ovaca u odnosu na druge vrste doma?ih životinja je prirodna sposobnost da žive i proizvode na zemljištima koja se ne mogu koristiti na bilo koji drugi na?in za poljoprivrednu proizvodnju.

 Zahvaljuju?i razvoju funkcije ishrane u toku ontogeneze, tj. stvaranja organa za varenje ovce su prilago?ene za ishranu velikim brojem razli?itih biljnih hraniva, tako da jagnjad ve?u u zrastu od dva meseca usvajaju i vare hranljive materije iz biljne hrane, kao i odrasle ovce.

 U zavisnosti od vremenskih prilika, pa i godišnjih doba period ispaše je najbolja i najekono mi?nija faza ishrane. Potrebe ovaca se podmiruju uglavnom iz paše koja je i najvrednija hrana. Najbolje vreme za pašu su jutarnji i ve?ernji sati.

 Da bi ovca postigla sitost potrebno je da na dobroj paši provede 12 do 13 sati. Za dnevno i no?no preživanje, u zavisnosti od voluminoznosti hrane ovce mogu provesti 8 i više sati dnevno u neophodnom miru. Zahvaljuju?i velikom kapacitetu buraga i mrežavca (srazmerno telesnoj masi), kao i samom ?inu preživanja ovca za relativno kratko vreme može konzumirati velike koli?ine mlade, so?ne i lisnate hrane. Zbog toga treba biti obazriv, jer se ovce lako nadimaju, pa je neophodno kod slobodnog na?ina ispaše da ov?ar ide ispred stada kako bi im odre?ivao brzinu kretanja i napasanja.

Pašnjaci ne smeju biti vlažni i li kiseli, što zbog slabijeg kvaliteta biljaka, a i parazita (naj?eš?e metilja) koji uz povoljnu temperaturu u spoljašnjoj sredini imaju nesmetan razvoj.

Pored obezbe?enja dovoljno vode za pi?e (2 do 5 litara u zavisnosti od vrste hrane) neophodno je obezbediti i mineralna hraniva koja naj?eš?e nedostaju travama dodata osnovnoj hrani ili se dodaju posebno da ih ovce uzimaju po volji.

 Slavica Petrovi?, dipl. ing.

foto pixabay.com

 

Leave a Reply