Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

Ovce  Metiljavost  jedna je od najraširenijih  parazitskih bolesti svih preživara. Uzro?nik je veliki i mali metilj, ova bolest može napraviti veliku štetu u ov?arskoj proizvodnji. Od nje naj?eš?e oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i mo?varnim pašnjacima, piju zaga?enu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom.

Metilj dospevši u organizam stacionira se u žu?nim kanalima pri ?emu ih iritira a samim tim remeti funkciju jetre. Metilj u žu?ne kanale polaže jaja koje izmetom dospevaju u vodu. Uz povoljnu toplotu i vlagu u roku od 8-30 dana formira se zametak, koji ulazi u svog doma?ina barskog puža (ima presudan zna?aj za razvoj metilja) u kome se razviju larve. Larve napuštaju  puža i razvijaju se u metile sa repi?em( cerkarije) koje se nalaze u vodu, a zatim kao metacerkarije na travi, vodenom bilju i dr.

OVCE  metiljavost koja ?ini veliku štetu

Prisustvo metilja u spoljašnju sredinu izraženo je u septembru a naro?ito u oktobru. Životinje napasuju?i se na vlažnim i mo?varnim pašnjacima zaraze se uglavnom metacerkalijama, i u organizmu životinja za dva meseca postaje zreli metilj. Ova bolest nanosi veoma veliku štetu u sto?arstvu. Možemo razlikovati dva toka bolesti,

  • akutni (nagli, brzi,kra?i 4-6 nedelja) i
  • hroni?ni (lagani ,duže traju preko 6 nedelja)

 Akutni tok je re?i ali su znaci bolesti uo?ljiviji (ovca prestaje jesti, preživati, dobija proliv, naglo mršavi, vuna je neuredna, temperatura tela i do 420 C) Ovaj tok bolesti je mnogo opasniji i kra?e traje završava se uginu?em životinja (životinje mogu uginuti i za sedam dana) kao posledica velikog ošte?enja jetre.

 Hroni?ni oblik je dugotrajniji, apetit je promenljiv, temperatura u granici normale, vuna je neuredna i ispada na ?upercima, javljaju se crevne upale sa jakim prolivom. Ispod donje vilice javlja se otok veli?ine kokošijeg jajeta i nakuplja se te?nost u trbuhu. Životinja postepeno slabi i smanjuje mle?nost ?ak i do 20%. Preventivnu zaštitu od ove bolesti možemo sprovoditi u dva pravca.

  • Redovnim tretiranjem ovaca i jagnjad odgovaraju?im antihelminticima (vermintan, faskovermi dr) i to dva puta godišnje oktobar-novembar i na prole?e pre po?etka paše.
  • Drugi pravac preventivne zaštite je suzbijanje barskog puža.

Suzbijanje postižemo melioracijom isušivanje pašnjaka i tretiranje bara odre?enim preparatima, travu sa sumnjivih pašnjaka dobro osušiti i osušeno seno davati posle 6 meseci. Stoku ne treba napajati na zaraže na pojila.+

Kod obolelih životinja osim tretiranja antihelminticima zbog pojave proliva treba dati sredtvo koje ga zaustavlja, po preporuci veterinara. Da bi se životinje što pre oporavile, potrebno im je davati kvalitetnu hranu, vitamine i minerale. Neophodno je pre upotrebe lekova konsultovati veterinara koji  odre?uje lek i dozu i pridržavati se upustvima za upotrebu

PSS Vranje   Sr?an Zafirovi?

Leave a Reply