Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ovce bremenitost, način ishrane ovaca

Ovce bremenitost, način ishrane ovaca

ovce brmenitost ishrana ovaca

Ovce bremenitost

Ovce bremenitost. Ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad govedima je i u tome što dvostruko ve?i broj biljnih vrsta koriste za ishranu, a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji). U zimskom periodu zna?ajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša.Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, leguminoze i uljarice), sporedni proizvodi prehrambene industrije, kao i gotove smeše koncentrata. U ishrani ovaca kao i drugih preživara, ne smeju se koristiti hraniva životinjskog porekla (mesno i riblje brašno). Izuzetak je mleko u prahu. Ishrana razli?itih kategorija ovaca

  Na 20 dana pred sezonu pripusta treba poboljšati ishranu ovaca, sa ciljem pove?anja broja jajnih ?elija koje stvaraju jajnici, a samim tim i pove?an broj jagnjadi. Poboljšanje ishrane se najlakše ostvaruje ako su ovce na pašu prebacivanjem stada na kvalitetnije pašnjake. Ako to nije mogu?e pošto sezona parenja kod naših autohtonih rasa pada / kraj leta-po?etak jeseni / zbog suše ve?ina pašnjaka je u lošem stanju. U ovakvim slu?ajevima ishranu dopunjujemo sa 200-300 grama koncentratima. Poboljšanje ishrane treba nastaviti još 3 nedelje posle oplodnje. Posebno su važne prve dve nedelje posle pripusta jer se tada oplo?ena jajna ?elija pri?vrš?uje za zid materice. U tom periodu je posebno zna?ajn nivo energije, od koje zavisi i broj dobijene jagnjadi. Reakcija ovaca na poboljšanu ishranu zavisi od telesne kondicije, starosti ovaca i godišnjeg doba. Odrasle ovce bolje reaguju nego mlade.

Po?etak bremenitosti

 U toj prvoj fazi bremenitosti potrebe ovaca su neznatno pove?ane u odnosu na uzdržne, pa taj nivo ishrane možemo obezbediti na dobrim pašnjecima. Ukoliko to nije slu?aj vršimo prihranu koncentratima u koli?ini od 100- 200 grama po ovci. Kvalitetna ishrana u ovom periodu pozitivno uti?e na razvoj ploda, masu pri ro?enju kao i manju smrtnost.

Kraj bremenitosti

 Poslednjih 1,5- 2 meseca je najve?i porast ploda, negde oko dve tre?ine. Usled ubrzanog porasta embriona uzdržne botrebe ovaca u energiji se pove?avaju za 50% kada nosi 1 jagnje i 75% kada su dvojke. Pa se preporu?uje da ovca u zadnjem mesecu bremenitosti dobija najmanje 400-500 grama konce ntrata. Usled pove?anja mase jagnjeta i popunjenost trbuha smanjena je mogu?nost za unošenje kabaste sto?ne hrane radi podmirenja potreba pa to ?inimo sa koncentrovanom hranom. U zimskoj ishrani ovaca najve?i deo obroka može da ?ini kvalitetna silaža. Kukuruzna silaža predstavlja polu- koncentrovano energetsko hranivo, dok slaža-senaža trava i leguminoza predstavlja dobar izvor proteina.

 Jagnjenje

 Na 5-6 dana pred jagnjenje ovce se naj?eš?e hrane senom dobrog kvaliteta po volji. Silaža se isklju?uje iz obroka a smeša koncentrata se smanjuje na 50% /100-150 gr./. Poslednja dva dana koncentrat se potpuno isklju?uje.

 Po jagnjenju prva tri dana ovcama se daje seno dobrog kvaliteta i mekinje postepeno 200-400 grama.

 Sedmog dana uvodi se u obrok smeša koncentrata za ovce u laktaciji, a posle 10 dana postepeno uvodimo i silažu. Ishranu treba normalizovati nakon 2 nedelje.

 Proizvodnja mleka kod ovaca uslovljena je sa brojem jagnjadi, ovce koje doje jedince daju oko 30% manje mleka u odnosu na blizance. U ovom periodu ishrani moramo posvetiti posebnu pažnju, pogotovu ako ovce nemaju rezervu iz predhodni period. Normalno je da u ovom periodu izgube nešto na težini, ali zbog pove?anih potreba mora se voditi ra?un ne samo na kvantitet ve? i na kvalitet hraniva /amino kiselinski sastav/.

 U prvih 5-6 nedelja ovce proizvode 0,8- 1,5 kilograma mleka, nadalje koli?ina opada, ali raste suva materija. Ov?je mleko je prose?no slede?eg sastava: Suve materije 18%, Masti 6,8%, proteina 5,7%, še?era 5% i pepela 0,95%. S obzirom da ov?ije mleko predstavlja vrlo kvalitetnu sirovinu za proizvodnju specijalnih proizvoda /sir, kajmak/ moramo imati na umu da ishranom možemo znatno uticati na koli?inu i kvalitet mleka.

 Kraj laktacije Nakon 3 meseca laktacije koli?ina mleka postepeno opada, a pošto se u to vreme ovce nalaze na pašu koja je dobrog kvaliteta uz dodatak oko 200 grama 10% smeše ili zrnastih hraniva podmiruju se potrebe. Prelaz sa zimskog obroka na pašu mora biti postepen uz prihranu senom pre izlaska na pašnjak.

dip.ing.polj. Slavko Mladenovi?

 Izvor: PSS Leskovac

 

Leave a Reply