Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

ovasOvas (Zob) za dobru ishranu je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najve?i deo proizvedenih koli?ina ovsa se koristi za ishranu stoke, kao i u industrijskoj preradi.

Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u prole?e, podnose niske temperature ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, ova kultura je jako osetljiva. Potrebe ovsa za vodom su velike, pre svega zbog veome razvijene lisne površine. Najkriti?niji period je od vlatanja do metli?anja, kada ovas traži najviše vlage. Za razliku od potreba za toplotom, vlagom i svetloš?u, ovas nema velike zahteve prema zemljištu. Najve?i prinos ?e dati na plodnim strukturnim zemljištima, ali ?e vrlo dobre rezultate dati i na težim, vlažnim i kiselim zemljištima.
Ovsu ne odgovara monokultura, najbolji predusevi su okopavine, jednogodišnje mahunarke i kako ima velike zahteve za azotom, dobri predusevi su mu crvena detelina i lucerka.
Obrada zemljišta mora da je kvalitetna i to osnovnu obradu treba obaviti na dubini od oko 20 cm.a kvalitetnom predsetve nom obradom treba obezbediti da površinski, setveni sloj zemlji šta postane rastresit, ?ime se postiže brzo i ujedna?eno klijanje i nicanje , kao i dalji rast i razvoj biljke.
Ovas poseduje vrlo dobro razvijen korenov sistem, a samim tim i veliku sposobnost da iskoriš?ava hraniva iz zemljišta. Reaguje dobro na primenu azotnih ?ubriva, ali treba voditi ra?una da ta primenjena doza ne bude prevelika, da ne do?e do poleganja useva.

OVAS za dobru ishranu mle?nih goveda

 Za obezbe?enje dobrog prinosa i kvaliteta zrna potrebno je primeniti slede?u koli?inu ?istih hraniva: 60-90kg/ha azota, 60-90kg/ha fosfora i 40-60kg/ha kalijuma. Azot treba 1/2 uneti predsetveno, a ostalu koli?inu pri prihrani ove kulture.
Optimalno vreme za setvu ozimog ovsa je 20. septembar do 10. oktobra, a kod setve jarih formi optimalno vreme je 15. februar do 10. mart. Setvu treba obaviti na dubini od 3-4 cm kod ozimih formi ovsa,
a kod prole?nih na dubini od oko 2 cm. a na me?urednom rastojanju od oko 12.5cm.
Ovas je osetljiv na primenu herbicida, pa pri negi ove kulture treba voditi ra?una o primeni istih.
Žetvu ovsa treba po?eti pre osipanja zrna u vršnim klascima, jer on neravnomerno sazreva. Vreme žetve zavisi i od koli?ine vlage u zrnu, za semensku proizvodnju  procenat vlage u zrnu ne sme da bude ve?i od 14%, a za ishranu stoke vlaga pri žetvi  može biti i ve?a, do 20%.
Sorte ovsa koje se gaje na našem terenu su : Rajac, Slavuj, Lov?en, Labud i Vranac.

 Violeta Veli?kovi? dipl.ing.

Leave a Reply