Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

pravilnaOTVORENE štale spas za krave – Sto?arska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posve?uje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne koli?ine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore ?ivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko se dostignu približne vrednosti pojedinih elemenata, pre svega kiseonika, može se smatrati da je sistem ventilacije u objektu zadovoljavaju?i. U praksi je to veoma teško posti?i osim kod staja sa otvorenim podužnim zidom sa vetro zaštitnom mrežom.

Višegodišnja iskustva u gradnji staja za muzne krave dovode do zaklju?ka da nije bitno za koji se sistem ventilacije odlu?imo jer ni jedan ne obezbe?uje optimalne klimatske uslove u prostoru staje. Nedovoljna koli?ina svežeg vazduha u staji, dinamika izmene i ukupan sastav stajskog vazduha, dovodi do pojave pove?anja mikrobioloških i patogenih organizama u njemu, što se veoma nepovoljno odražava na ukupno zdravstveno, a samim tim, i proizvodno stanje krava.

Otvorene štale – Veoma ?esto obolevaju disajni putevi, posebno kod krava muzara, tako da savremene staje otvorenog tipa podrazumevaju zadovoljavanje niza zahteva:

1 .Što niži troškovi gradnje

2. Dovoljna koli?ina vazduha u staji i optimalna izmena bez pojave promajnog procesa

3. Srazmerno sa koli?inom vazduha koji se dovodi u staju, mora se rešiti i koli?ina vazduha koji odlazi iz staje (zaga?eni vazduh)

 OTVORENE ŠTALE spas za krave i “džep” sto?ara

Ukupna investicija u gradnji staje za muzne krave zavisi od stepena mehanizovanosti u staji, odnosno opreme koja se ugra?uje. U slu?aju prostijih rešenja investicija se kre?e od 3.000-6.000 evra po ležištu. U slu?aju gradnje objekata sa istim kapacitetima, ali sa otvorenim zidom, i uz koriš?enje vetrozaštitnih mreža za ventilaciju i zaštitu životinja od promaje, ukupni troškovi gradnje objekata se mogu smanjiti za ?itavih 50%.

Posebno treba ista?i da su svi dodatni troškovi energije oko bilo kog drugog sistema ventilacije potpuno eliminisani. Upotreba zaštitnih protivvetrenih mreža na stajama otvorenog tipa, obezbe?uje potpuno prirodne uslove u proizvodnom prostoru na velikim površinama, sa potpunim potrebama u sastavu i koli?ini vazduha.

Protivvetrena mreža je izra?ena od posebnih, veoma otpornih, sinteti?kih materijala,koji su me?usobno isprepletani u više slojeva,sa malim perforacijama.Te vetrozaštitne mreže mogu da izdrže udare vetra do 150 km/h i da ga gotovo potpuno zaustave pre ulaska u objekat (?ak do 93%).

Time se postiže, i pri ekstremnim uslovima, ventilacija, odnosno izmena vazduha bez promaje. Shodno pojavi toplotnog uzgona, zahvaljuju?i manjoj specifi?noj masi zaga?enog vazduha, obezbe?uje se kao prirodna pojava, njegovo podizanje ka slemenu – krovu staje.

Otvorene štale – Na ve? postoje?im stajama zatvorenog tipa, lako se može poboljšati stanje klimatskih uslova, njihovim prevo?enjem na otvoreni tip uz koriš?enje vetrozaštitnih mreža. Kod gradnje staja otvorenog tipa, podužni zid se postavlja na južnu ekspoziciju.

Kod postavljanja treba imati u vidu da se vetrozaštitna mreža pomera u toku dana ili godine. Imaju?i u vidu zna?ajno smanjenje troškova gradnje otvorenih staja sa vetrozaštitnom mrežom, kao i opšte poboljšanje životnih, a time i proizvodnih uslova u njima, nije teško zaklju?iti da se ovakva investicija veoma brzo vrati.

Koriš?en tekst Prof.dr Dušana Radivojevi?a   PSSS Smederevo

foto> pixabay.com

 

Leave a Reply