Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » OSOKA može doprineti povećanju prinosa

OSOKA može doprineti povećanju prinosa

 OSOKA – Dobro spremljena osoka je najjeftinije i najbolje prirodno bogatstvo za postizanje viših prinosa u poljoprivredi – vo?njacima, povrtnjacima, livadama i pašnjacima, naro?ito u brdskom podru?ju. Zbog toga u zemljama sa razvijenom poljoprivredom nema seoskog doma?instva  izdašnog koriš?enja osoke. Evo zašto. Osoka je najvažniji dio stajnjaka jer se baš u njoj nalazi najviše azota i kalijuma. U hiljadu kilograma gove?eg ?ubriva u staji nalazi se 3 kg azota, 3 kg fosfora i 1,5 kg kalijuma, potrebno je da izgradimo osojnu jamu. A to možemo izgraditi sami.

 OSOKA može doprineti pove?anju prinosa

Evo kako. Ispod ležišta krava napravimo cementni ili drveni oluk kojim se mokra?a i svi te?ni otpaci iz staje odvode u oso?nu jamu. Isto tako napravimo odvodnu cijev iz ?ubrišta u oso?nu jamu. Na stajskim kanali?ima i cijevima iz ?ubrišta postavi?emo rešetke, koje ?e zaustaviti slamu i ostale ?vrste dijelove. Ra?unica nam jasno pokazuje da su svi izdaci u odnosu na dobit gotovo minimalni. Jame za osoku najbolje je graditi od cementa, ali za manja brdska gazdinstva dobre su i jame od jako nabijene ilova?e. Glavno je da su nepropusne, tj. metar i po duga, jedan metar široka i jedan i po metar duboka. U ovakvu jamu može stati oko 20 hektolitara.

 Osoka za bolji prinos

Jama se izgra?uje uz samu staju i postavlja se tako da iz nje lako možemo vaditi i izvoziti osoku. Prije izvoženja osoku razblažujemo vodom pa je razvozimo kolima na koja smo natovarili bure sa probušenim cijevima za prskanje. Možemo to vršiti i sa manjim ru?nim kolicima. Gotovo u svim našim seoskim doma?instvima osoka se razliva i propada. Na?inimo što prije oso?nu jamu i iskoristimo osoku kao nezamjenjivo gnojivo, pa ?e nas pove?ani prinosi bogato nagraditi.

 Autor>Dejan Ilic

foto: pixabay.com

Veoma važna prednost ovakvog na?ina je da se u mnogome smanuje potreba za manuelnim radom koji u savremenom sto?arstvu postaje najvažniji ograni?avaju?i faktor.

Savetodavac Zoran Kozlina

 

Leave a Reply