Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

pšenica

Osoka za humus

OSOKA za prihranu – Osoka predstavlja te?no organsko ?ubrivo koje nastaje od te?nog dela sto?nih ekskremenata, te?nosti iz stajnjaka, vode  dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staja.

Hemijski sastav je razli?it. U proseku sadrži 0,1-0,4% N, 0,01% P2O5 i 0,3-1,0% K2O. Obzirom da se fosfor u osoci nalazi u tragovima za osoku se kaže da je NK ?ubrivo. Azot se u osoci nalazi 70% u obliku amonijaka, a 30 % u obliku organskih kiselina. Obzirom da je amonijak lakoisparljiv, gubici osoke u azotu su veoma veliki. Radi spre?avanja gubitaka azota osoke, dodaju se materije koje mogu da vežu amonijak ili da deluju antisepti?no tako spre?e stvaranje slobodnog amonijaka. Naj?eš?e se dodaju gips, sumporna kiselina ili superfosfat.

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

 Obzirom da se u osoci azot i kaljum nalaze u lakopristupa?nim oblicima, osoka je dobra za prihranjivanje. Ukoliko se koristi za prihranu da bi se spre?ila pojava ožegotina na listovima biljaka, mora se obaviti njeno razblaživanje. Razblaživanje se vrši vodom u odnosu 1:1-2. Ne preporu?uje se prihrana osokom povrtarskih kultura, kao ni krmnog bilja u odmaklim fazama razvoja (sem u periodu pre kretanja vegetacije).

 Ako se koristi predsetveno razblaživanje nije potrebno. Njeno iznošenje i rasturanje obavlje se po obla?nom i hladnom vremenu i potrebno ju je odmah zaoratii ili zatanjirati kako bi se spre?ili gubici azota.

 Koli?ine osoke koje se koriste po jednom hektaru zavise od koncentracije hraniva u njoj i potreba kultura koje gaje i kre?u se od 4 do 7 t.

 dipl. ing. Svetlana Jerini?

 PSSS Valjevo

foto pixabay.com

Leave a Reply