Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » ORGANSKO voće i povrće je skupo ??

ORGANSKO voće i povrće je skupo ??

 Organsko vo?e i povr?e – Protivnici organske poljoprivrede tvrde da su organski proizvodi znatno skuplji od onih iz konvencionalne proizvodnje. To je istina samo ako se gleda površno. Više cene organskih proizvoda su, pre svega, posledica ve?eg angažovanja radne snage koja je u razvijenim zemljama veoma skupa, ali sa druge strane na tržištu su ovi proizvodi deficitarni, što sigurno uti?e na visinu cena. Trenutno na našem tržištu prehrambenih proizvoda vlada prava stihija proizvoda koji nose oznaku ”zdrava hrana” ili neke druge oznake koje pogrešno upu?uju kupce da se radi o proizvodu iz ekološke proizvodnje.

ORGANSKO vo?e i povr?e je skupo ??

O?igledno da je rastu?a ekološka svest gra?ana o kvalitetnoj ishrani, veoma pogodno tlo za ostvarivanje finansijske dobiti proizvo?a?a ovih proizvoda, jer je poznato da su artikli iz ekološke proizvodnje na tržištu 20 do 80 odsto skuplji od proizvoda iz konvencionalne poljoprivrede. Me?utim, ako se sagleda dublje, cene proizvoda iz konvencionalne proizvodnje su daleko više od onih koje mi direktno pla?amo, pa tako i od cena organskih proizvoda.
To se objašnjava tvrdnjom da se u obzir ne uzima cena le?enja ljudi, a ona je samo u 1996. godini u Velikoj Britaniji iznosila 2,34 milijarde funti,odnosno 208 funti po hektaru obradive površine, a oko 120 miliona funti godišnje se izdvaja za ?iš?enje vodotokova od pesticida. Pojava BSE je koštala 4,5 milijardi funti, ne ra?unaju?i emocionalne i fizi?ke traume obolelih ljudi i njihovih porodica.
Kona?no, ve?ina živih bi?a zavisi od zemljišta, ali postoji zabrinjavaju?i trend erozije zemljišta i smanjenja njegove plodnosti. Uz sve to, svet danas izdvaja zna?ajna sredstva za poboljšanje plodnosti zemljišta. Posmatraju?i sve na ovakav na?in, može se re?i da potroša? pla?a daleko skuplje proizvode iz konvencionalne proizvodnje jer je njihova prikrivena cena veoma velika.
ORGANSKO vo?e 
Me?u najve?im potroša?ima organske hrane su Nemci, zatim Italijani i Francuzi. Najve?i udeo tržišta organskih proizvoda u odnosu na ukupno tržište zabeležen je u Švajcarskoj, a najviša potrošnja po glavi stanovnika je tako?e u toj zemlji, sa više od 100 evra mese?no potrošenih za organsku hranu. Ukupni razvoj tržišta Evrope procenjuje se na oko 10 odsto godišnje. Ljudi svakodnevno pridaju sve više zna?aja organski proizvedenoj hrani, na prirodan biološki celishodan na?in, što sve ukazuje na opravdanost ulaganja u zdraviju proizvodnju i ishranu stanovništva.

Marko Bogojevi?, dipl. inž. agroekonomije

Leave a Reply