Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Organska proizvodnja u Nemačkoj raste, ali …

Organska proizvodnja u Nemačkoj raste, ali …

organska proizvodnja

Organska proizvodnja u Nema?koj

Organska proizvodnja – Sektor organske hrane raste ali je u Nema?koj površina pod ekološki održivim proizvodima u 2014. godini prvi put smanjena. Za taj pad okrivljuju se skuplji zakup zemljišta, neizvesnost dok traju razgovori o novim evropskim propisima o organskoj poljoprivredi, ali i nedovoljna podrška sektoru od strane EU. Površine pod organskom proizvodnjom u ve?oj meri su smanjenje na severu zemlje ali ima i “svetlih” primera, gde se beleži rast površine, ponajviše zahvaljuju?i posebnim programima pomo?i.

 Smanjenje površine u trenutku kada u Nema?koj organskoj poljoprivredi ide bolje nego ikada iznenadilo je mnoge, posebno s ozbirom na ?injenicu da je u poslednjih 20 godina površina za gajenje organskih proizvoda utrostru?ena. Analiza regionalnog javnog servisa za jugozapad Nema?ke SWR, ura?ena na bazi podataka Savezne agencije za poljoprivredu i hranu, pokazala je da je nakon rekordnih 1,06 miliona hektara u 2013. površina za organsku poljoprivredu smanjena u 2014. godini za 1,3%. Bio je to prvi pad od kako se prikupljaju podaci za organski sektor.

 Organska proizvodnja u Nema?koj raste, ali …

Podaci ministarstva za poljoprivredu pokazuju da se u 2013. na 6,4% ukupne poljoprivredne površine u Nema?koj proizvodilo po principima organskog uzgoja.

 Smanjenje površine pod organskom poljoprivredom najuo?ljivije je na severu Nema?ke. Tako je površina uorganska proizvodnja fosfor pokrajinama Meklenburg-Zapadna Pomeranija i Donja Saksonija smanjena u 2014. u odnosu na 2013. za 5%, u Šlezvig-Holštajnu je pad bio 8% a u Tiringiji 10%. Na severu Nema?ke, posebno u bivšoj Isto?noj Nema?koj, poljoprivredom dominiraju velike farme. Me?utim, u 2014. su poljoprivredne kompanije u toj regiji više prelazile na konvencionalne metode proizvodnje.

 U Savezu za organsku proizvodnju hrane smatraju da iza smanjenja površine u organskoj poljoprivredi stoje tri razloga a na prvom mesturast cene zakupa zemljišta. Taj skok cene posledica je rasta interesovanja za proizvodnju biogoriva zbog zna?ajnih subvencija za biogas poslednjih godina, što je jedan od efekata nema?kog zakona o obnovljivoj energiji kojim se podsti?e proizvodnja biogasa.

  Regulativa EU poja?ava nesigurnost

 Problem za organske proizvo?a?e, kažu u Savezu, predstavljaju i rasprave o novoj regulativi za organski sektor u Evropskoj uniji. “Po?etkom 2014. Evropska komisija je iznela predlog koji je u velikoj meri razdražio poljoprivrednike”, istakao je direktor Saveza Peter Rerig (Röhrig), preneo je EurActiv.com.

 Sada je, kako je dodao, na Evropskom parlamentu da ispravi “loš” Komisijin predlog i iskoristi nove propise da unapredi uslove za organsku poljoprivredu, uklju?uju?i ja?anjem procesa inspekcije organske proizvodnje. Pored toga, kaže Rerig, Parlament treba da odbaci pragove za zaga?enje pesticidima specifi?ne za organske proizvo?a?e koji ih ?ine odgovornim što njihov sused koristi poljoprivredne hemikalije. Rerig je istakao da zakoni o organskoj proizvodnji treba striktno da se primenjuju, posebno kada je re? o uvozu.

 Kao tre?i problem u organskoj poljoprivredi Rerig je naveo to što podrška Evropske unije tom vidu proizvodnje još nije dovoljna ni nakon reformisanja Zajedni?ke poljoprivredne politike (CAP). U CAP, kako je pojasnio, postoji odredbe o tzv. ozelenjavanju koje predvi?aju da poljoprivrednik dobija pun iznos poljoprivredne subvencije kada ispuni odre?ene zahteve organske proizvodnje. Me?utim, efekti te odredbe su marginalni, rekao je direktor Saveza.

 Iz Saveza kritikuju i rastu?u konkurenciju jevtinijih organskih proizvoda iz inostranstva. Taj pritisak konkurencije na farmere je poja?an zbog pada površine i rasta tražnje organskih proizvoda.Me?utim, poslednjih godina nekoliko nema?kih pokrajina uvelo je posebne programe pomo?i organskoj poljoprivredi koji uklju?uju i dodatne fondove za o?uvanje metoda organske proizvodnje.

 Koliko takve mere mogu da budu uspešne, pokazuju pozitivni primeri pokrajina Rajnland-Pfalc i Baden-Virtemberg, istakao je Rerig dodaju?i da je zahvaljuju?i tome uveren da ?e površina pod organskom proizvodnjom ponovo biti pove?ana u 2015.

 Izvor: EurActiv.rs