Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

ORGANSKA proizvodnja – Poljoprivredno podru?ja Srbije sa svim svojim uslovima imaju nesumljivo niz prednosti za pove?anje broja hektara organske biljne proizvodnje tj. ukupne proizvodnje hrane. Pogledajte mapu podru?ja  u Srbiji koja imaju prednosti za organsku proizvodnju.

Svakako da je zna?aj organskog vida primarne poljoprivrede višestruk, kako kvalitetom proizvoda tako i statusom egzistencije stanovništva u ruralnim sredinama. Osnovne biljne vrste na koje Srbija može da ima potencijal „organska,“ su vo?arske, povrtarske i ratarske.

  ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

Šumadija kao centralno podru?je sa svim svojim odlikama, pedološkim, agroekološkim tradicio nalnim resursima i shvatanjima tj. odnosom prema agraru može da ima vode?e regionalno mesto u organskoj proizvodnji.

   Uspešna organska proizvodnja po?iva na zemljištu dobro snabdevenom organskom materijom, dobre strukture i vodno-vazdušnih osobina, bogatom živim svetom. Obrada zemljišta kao i sam plodored stavljaju se u prvi plan za ovu proizvodnju, kao i izbor jednogodišnjih i višegodišnjih biljnih vrsta što sve ?ini jedan sistem gajenja na druga?ijem nivou od konvencionalnog.

   Proizvodno podru?je Šumadije može da na 5-10% obradivih površina uvode organsku proizvodnju sa stru?nim pristupom:

   – u obradi zemljišta

   – predsetvenoj pripremi

   – plodoredom i izborom preduseva u organskoj proizvodnji

   – izborom useva

   – izborom sorte ili hibrida

   – sistemom ?ubrenja i

   – merama zaštite.

   Da li ?emo u budu?em vremenu u?initi ozbiljan korak na ovoj vrsti proizvoda još uvek je neizvesno. Naravno osnovne uslove za to imamo kao i metode, tehnološka znanja i sl.   Neophodna su daleko ve?a podsticajna sredstva sa državnog nivoa.

Više informacija – PSSS Leskovac je objavio Brošura Organska poljoprivreda za poljoprivredne proizvo?a?e iz Jablani?kog okruga. BROŠURA  ovde.

 

ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

Sve je ve?i brojhektara pod organskim na?inu proizvodnje. Podsticaji su neodgovaraju?i, ali svest potroša?a izaziva višu tražnju itime podsti?e poljoprivrednike da se odlu?e za organsku proizvodnju. Na tržnicama u Beogradu – blok 44 i u Novom sadu – Riblja pijaca je odvojen odre?en broj tezgi koji pružaju na neki na?in siguran plasman. Velika bi pomo? bila kada bi država odredila da se za predškolske ustanove obezbedi jedan ( više dana ) kada ?e deca biti edukovana o zna?aju ovog vida proizvodnje i taj dan svi obroci budu od organski gajenih proizvoda.

organska proizvodnja