Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

Organska hrana – Brojne studije bavile su se pitanjem upoređenja nutritivne i zdravstvene vre­d­no­sti organske i konvencionalne hrane. Neke studije pokazuju da organski pro­iz­ve­­dena hrana nema veću hranjivu vrednost od konvencionalne, dok druge po­ka­­zuju da je organska hrana superiorna,naročito po većem sadržaju anti­ok­si­da­nsa.

Šta je istina a šta zabluda ?

Časopis Alternative Therapies 1998. godine donosi pregled 34 studija koje su upoređivale nutritivni sastav organske i konvencionalne hrane. Analiza ukazuje na veći kvalitet belančevina, veći sadržaj vitamina C i većine minerala u organski pro­izvedenoj hrani. Italijanska studija iz 2002. godine objavljena u časopisu Jou­r­nal of Agricultural and Food Chemistry utvrdila značajno veći sadržaj polifenola i vi­tamina C u organski proizvedenim breskvama i kruškama, a do sličnih re­zu­l­ta­ta došla je i danska studija na organskim kupinama, jagodama i krompiru ob­ja­vlje­na u istom časopisu godinu dana kasnije.

Pregled 41 studije koje su upoređivale nutritivnu vrednost organski i kon­ve­n­ci­onalno proizvedenog voća, povrća i žitarica pokaziuje da organska hrana osi­gu­ra­va 27% više vitamina C, 22,1% više gvožđa, 29,3% više magnezijuma i 13,6% vi­še fosfora nego konvencionalna proizvodnja.

Povrće i voće nakon organskog đubrenja ima značajno veći sadržaj vrednih ma­terija nego iste biljke ?ubrene mineralnim (veštačkim) đubrivom.

Dokazano je, ta­kođe, da biljke gajene po načelima ekološke poljoprivrede sadrže:

28% više vitamina C

18% veći relativni sadržaj belančevina

19% više šećera ü18% više kalijuma

10% više kalcijuma

13% više fosfora

77% više gvožđa i sl.

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

Nau?nici izdvajaju činjenicu da su u organski gajenom voću i povrću našli i do 40% više antioksidanata i važnih minerala kao što su gvožđe i cink. Ovde se po­sebno izdvajaju zelena salata, španać i kupus. Organski proizveden kivi, kro­m­pir i mrkva imaju značajno veći udeo vitamina C u odnosu na konvencionalnu pro­izvodnju.

Mleko od krava hranjenih organskom stočnom hranom sadrži i do 60% više antioksidanata i značajno veći nivo vitamina E u odnosu na kon­ven­ci­o­na­lnu proizvodnju.

O antioksidantima se posljednjih godina sve više govori kao ma­terijama koje smanjuju rizik od pojave kancera i srčanih oboljenja (FAO, 2009).

S druge strane, postoje i dokazi nema bitnih razlika između organske i ko­n­ve­ncionalne hrane u nutritivnim vrednostima proizvedene hrane. Najveći udar na za­govornike organske hrane je službeni stav cenjenih institucija, kao što je Food Standards Agency (FSA) ili USDA koji ne smatra organski proizvedenu hranu nutritivno vrednijom od konvencionalne.

Analiza rezultata 162 istraživanja objavljena u časopisu American Journal of Cli­nical Nutrition utvrdila je da konzumiranje organski proizvedene hrane ne nudi zdravstvenu prednost u odnosu na konzumaciju konvencionalno uzgojene hrane. Au­tori ističu da u organskoj hrani nema više vitamina C, kalcijuma ili gvožđa. Ipak uticaj hemijskih agensa korišćenih u proizvodnji konvencionalne hrane pre­d­stavlja značajnu pretnju za zdravlje ljudi.

U Velikoj Britaniji preko 40% konvencionalnog voća, povrća testiranih 2005. go­­dine sadržali su ostatke pesticida prema (Government’s Pesticide Residues Co­mm­ittee).

Preko 440 pesticida koji se koriste u intenzivnoj poljoprivredi u vidu os­ta­taka su prisutni u hrani. Takozvani prihvatljivi nivo se izra?unava za svaku od ovih hemikalija i procenjuje se rizik od njihovog uticaja na čovjekovo zdravlje. Veoma malo se zna o tome naročito o “koktel efektu” (udruženo dejstvo ostataka vi­še pesticida). Nauka nije uspela egzaktno presudi u korist organske hrane.

Naznake po­sto­je da je izbor organske hrane put prema boljoj hrani i većoj vitalnosti, ali još smo da­leko od konsenzusa po tom pitanju.  No, neosporiva je činjenica da je organska pro­izvodnja u skladu s prirodom i doprinosi očuvanju i oporavku okoline  Nau?nici su dokazali da organski proizvedena hrana ima bolji ukus.  Jagoda ima bolji ukus kada raste u harmoniji s prirodom, a istraživanja su pokazala da su i puno slađe.  Isto tako, najnovija istraživanja pokazala su da u organskoj hra­ni ima manje nitrata i više antioksidansa.

PSSS Zaječar   Slavica Dželatović, dipl.ing.

foto pixabay.com