Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

organska proizvodnja gas co2

Organska proizvodnja – kako?

 Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom u  organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je zna?ajnije pomognuta bespovratnim sredstvi – ma i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane.

 U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki pesticidi i herbicidi. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i naj?eš?e se koriste kao preventivna sredstva. Tako?e, koriste se alelopatska dejstva drugih biljaka, jer njihove izlu?evine teraju šteto?ine od useva

 Zaštita bilja u organskoj proizvodnji zasniva se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i na agrotehni?kim merama koje ne narušavaju ekološku ravnotežu i dolaze iz obnovljivih izvora energije. Suzbijanje bolesti, šteto?ina i korova je najve?i problem sa kojim se sre?u proizvo?a?i u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena upotreba sinteti?kih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionlanoj poljoprivredi.

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

Da bi se izbegla ili veoma smanjila upotreba hemijskih sredstava dosta pažnje se posve?uje preventivnom delovanju i mehani?kim merama, kao i konstantnom pra?enju štetnih organizama i koriš?enje korisnih mikororganizama i predatora. Primena biopesticida samo je krajnja mera koja se primenjuje u okolnostima u kojima sve druge primenjene mere nisu dovoljno efikasne.

 Insekticidi koji su dozvoljeni zakonom o organskoj proizvodnji, a koriste se u vo?arskoj i povrtarskoj proizvodnji su bazirani na podvrstama bakterije Bacillus thurigiensis (preparati D-stop, Z-stop, Novodor-FC) kao i preparati ?ija je aktivna materija mineralni (parafinsko) ulje (Belol, Belo ulje-EW, Galmin, Eos, Ogriol).

 Što se ti?e fungicida imamo bakarne i sumporne preparate (Cuprozin, Bakarni kre?, Cuproxat, Kolosul, Kossan, Kumulus, Microthiol itd.)

 Na svetskom tržištu postoji znatno raznovrsnija ponuda preparata za zaštitu bilja koji su registrovani i imaju dozvolu u razli?itim zemljama da se koriste u organskoj proizvodnji od onoga što je sada na raspolaganju proizvo?a?ima u Srbiji. Istraži – vanja novih zaštitnih sredstva su vrlo dinami?na što je dovelo do otkrivanja novih a.m. sa novim mehanizmom delovanja te se stoga koriste i u konvencionalnoj proizvodnji u upravljanju rezistencijom štetnih organizama.

 Neka nova sredstva imaju efikasnost na nivou sinteti?kih preparata te se i zbog toga po?inju sve više koristiti u konvencionanoj proizvodnji.

PSSS MLADENOVAC Mijatovi? Bojan dipl.ing.

Leave a Reply