Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Optimalna setva – Znate li koliko Vam je semena potrebno za setvu pšenice? Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste količine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimajući u obzir fizička svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu.

Na primer:

Utvrđeno je da se obično seju veće količine semena ozime pšenice nego što je zai sta potrebno. Još više pogoršava takvu setvu i to da se za setvu umesto sejalica koriste rasturači mineralnog đubriva ili setva nedeklarisanog semena tj. ‘’setva iz ambara’’. Rezultat toga je neopravdano povećanje troškova setve. Šta je to optimalna količina semena?

Optimalna količina semena predstavlja stvarno potrebnu količinu semena po jedinici površine. To je najmanja količina semena koja osigurava siguran prinos svojstven sorti ili vrsti, a najviše zavisi od:

-fizičkih svojstava semena
Od fizioloških pokazatelja semena utvrđuje se:

  • čistoća semena
  • klijavost semena
  • sadržaj vlage u semenu
  • masa 1000 semena
  • životna sposobnost semena
-klimatskih uslova,
-same sorte
-predsetvene pripreme
-roka setve
Zavisno od svih ovih faktora, optimalna količina semena za setvu nikad nije ista.

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Kako izračunati setvenu normu?

klijavost x čistoća 

————————- = Upotrebna vradnost semena ( UVS)

100

broj semenki/m2 x masa 1000 zrna

——————————————–         = Teoretska količina semena (TKS)

100

 

TKS
——- x 100 = Stvarno potrebna količina semena

UVS

 

Primer izračunavanja:
Sorta Pobeda
• setvena norma = 600 semenki/m2

• fizička svojstva semena

-klijavost = 93 %

-čistoća = 99 %

-masa 1000 zrna = 40 g
  1. upotrebna vrednost semena =93 x 99/100= 92,07 %
  2. teoretska količina semena = 600×40/100 = 240 kg/ha
  3. stvarno potrebna količina semena =240/92,07 x 100=260,67 kg/ha
(podaci o fizičkim svojstvima semena nalaze se na deklaracijama svake pšenice)
Stvarna setvena norma može se pove?ati i do 20 %, a to prvenstveno zavisi od slede?ih ?inilaca:
• od roka setve (optimalni rok 15.-25.oktobar, svaka setva nakon tog roka povećava setvenu normu)
• o predsetvenoj pripremi njive (lošija priprema povećava setvenu normu)
• o klimatskim uslovima (područje surovije klime traži veću setvenu normu)
PRIMER:
– setva 15.-25. oktobar, povećanje setvene norme 0 %,svaki dan zakašnjenja od otimalnog roka povećava normu setve za 0,5 % ( 30 dana= 15%)
– slabija predsetvena priprema, povećanje setvene norme za 5 %
– područje surovije zime ,povećanje setvene norme 10 %
Ukupno povećanje setvene norme    20 %
Izračunata setvena norma sorte Pobeda 260,67 + 20 % = 313 kg/ha
Tradicionalne setvene norme iznose od    300-400 kg/ha  
Iz ovog primera vidljivo je da tradicionalna setvena norma može biti do 30 % veća od stvarno potrebne setvene norme.
Za isti prinos troškovi se nepotrebno povećavaju.
Razlike u setvi sejalicom (optimalna i povećana setvena norma) i rasturačem mineralnih đubriva
optimalna setvena norma povećana setvena norma setva rasturačem đubriva
utrošak vremena za podešavanje sejalice pregust sklop neizjednačen sklop (negde redak)
optimalni troškovi semena povećanje troškova za seme povećanje troškova za seme
veća tolerantnost na bolesti ućestalija pojava bolesti učestalija pojava bolesti i korova
manja mogućnost poleganja veća mogućnost poleganja veća mogućnost poleganja
bolji kvalitet pšenice slabiji kvalitet pšenice slabiji kvalitet pšenice
    neujednačena dubina setve
    obavezno drljanje njive
veća ekonomska dobit manja ekonomska dobit manja ekonomska dobit

Optimalna setva

PSS Negotin Dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

foto pixabay.com

Optimalna setva

Leave a Reply