Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Optimalna setva – Znate li koliko Vam je semena potrebno za setvu pšenice? Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste koli?ine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimaju?i u obzir fizi?ka svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu.

Na primer:

Utvr?eno je da se obi?no seju ve?e koli?ine semena ozime pšenice nego što je zai sta potrebno. Još više pogoršava takvu setvu i to da se za setvu umesto sejalica koriste rastura?i mineralnog ?ubriva ili setva nedeklarisanog semena tj. ‘’setva iz ambara’’. Rezultat toga je neopravdano pove?anje troškova setve. Šta je to optimalna koli?ina semena?

Optimalna koli?ina semena predstavlja stvarno potrebnu koli?inu semena po jedinici površine. To je najmanja koli?ina semena koja osigurava siguran prinos svojstven sorti ili vrsti, a najviše zavisi od:

-fizi?kih svojstava semena
Od fizioloških pokazatelja semena utvr?uje se:

  • ?isto?a semena
  • klijavost semena
  • sadržaj vlage u semenu
  • masa 1000 semena
  • životna sposobnost semena
-klimatskih uslova,
-same sorte
-predsetvene pripreme
-roka setve
Zavisno od svih ovih faktora, optimalna koli?ina semena za setvu nikad nije ista.

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

Kako izra?unati setvenu normu?

klijavost x ?isto?a 

————————- = Upotrebna vradnost semena ( UVS)

100

broj semenki/m2 x masa 1000 zrna

——————————————–         = Teoretska koli?ina semena (TKS)

100

 

TKS
——- x 100 = Stvarno potrebna koli?ina semena

UVS

 

Primer izra?unavanja:
Sorta Pobeda
• setvena norma = 600 semenki/m2

• fizi?ka svojstva semena

-klijavost = 93 %

-?isto?a = 99 %

-masa 1000 zrna = 40 g
  1. upotrebna vrednost semena =93 x 99/100= 92,07 %
  2. teoretska koli?ina semena = 600×40/100 = 240 kg/ha
  3. stvarno potrebna koli?ina semena =240/92,07 x 100=260,67 kg/ha
(podaci o fizi?kim svojstvima semena nalaze se na deklaracijama svake pšenice)
Stvarna setvena norma može se pove?ati i do 20 %, a to prvenstveno zavisi od slede?ih ?inilaca:
• od roka setve (optimalni rok 15.-25.oktobar, svaka setva nakon tog roka pove?ava setvenu normu)
• o predsetvenoj pripremi njive (lošija priprema pove?ava setvenu normu)
• o klimatskim uslovima (podru?je surovije klime traži ve?u setvenu normu)
PRIMER:
– setva 15.-25. oktobar, pove?anje setvene norme 0 %,svaki dan zakašnjenja od otimalnog roka pove?ava normu setve za 0,5 % ( 30 dana= 15%)
– slabija predsetvena priprema, pove?anje setvene norme za 5 %
– podru?je surovije zime ,pove?anje setvene norme 10 %
Ukupno pove?anje setvene norme    20 %
Izra?unata setvena norma sorte Pobeda 260,67 + 20 % = 313 kg/ha
Tradicionalne setvene norme iznose od    300-400 kg/ha  
Iz ovog primera vidljivo je da tradicionalna setvena norma može biti do 30 % ve?a od stvarno potrebne setvene norme.
Za isti prinos troškovi se nepotrebno pove?avaju.
Razlike u setvi sejalicom (optimalna i pove?ana setvena norma) i rastura?em mineralnih ?ubriva
optimalna setvena norma pove?ana setvena norma setva rastura?em ?ubriva
utrošak vremena za podešavanje sejalice pregust sklop neizjedna?en sklop (negde redak)
optimalni troškovi semena pove?anje troškova za seme pove?anje troškova za seme
ve?a tolerantnost na bolesti u?estalija pojava bolesti u?estalija pojava bolesti i korova
manja mogu?nost poleganja ve?a mogu?nost poleganja ve?a mogu?nost poleganja
bolji kvalitet pšenice slabiji kvalitet pšenice slabiji kvalitet pšenice
    neujedna?ena dubina setve
    obavezno drljanje njive
ve?a ekonomska dobit manja ekonomska dobit manja ekonomska dobit

Optimalna setva

PSS Negotin Dipl.ing.polj. Vladica Gavrilovi?

Leave a Reply