Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Obrada zemljišta u organskom načinu proizvodnje

Obrada zemljišta u organskom načinu proizvodnje

Obrada zemljišta – Načini obrade zemljišta u organskoj proizvodnji. U organskoj proizvodnji znaĉajnu ulogu imaju specijalni naĉini obrade zemljišta koji podrazumeva konzervacijsku obradu ili druge naĉine obrade koji moraju biti prilagođeni agroekološkim uslovima i kulturi koja će se gajiti. Pored toga važno je da se predvide biološki procesi u zemljištu, uticaj sistema obrade, đubrenja, gajenja na kvalitetne biološke procese u zemljištu. U organskoj proizvodnji obrada zemljišta se izvodi na naĉin koji u najmanjoj mogućoj meri remeti rad živih organizama zemljišta. Pravilna i pravovremena obrada može poboljšati plodnost zemljišta, a to se karakteriše dobrim vodno-vazdušnim i toplotnim režimom, kapacitetom zadržavanja vode i hranljivih materija u aktivnom sloju zemljišta i sl.

Ĉesto i nepravilno oranje I obrada ubrzava gubitak organske materije i pospešuje eroziju. U organskoj poljoprivredi zemljište se nikada ne ostavlja “golo” (bez useva), jer takvo zemljište je izloženo eroziji, ispiranju hraniva, gubitku organske materije, smanjenju biodiverziteta i ostalim vidovima degradacije. Zemljište se degradira i upotrebom sintetiĉkih materija, đubriva i sredstava za zaštitu ĉija upotreba je zabranjena u organskoj proizvodnji.

Zemljište van glavne sezone uvek se pokriva usevima ili se obavlja zelenišno đubrenje. Oranje i druge naĉine obrade zemljišta u organskoj proizvodnji trebalo bi svesti na minimum ili ĉak vršiti setvu bez obrade. Zbog toga se u organskoj proizvodnji vrši redukovana ili konzervacijska obrada (smanjen broj i intenzitet operacija) uz intenzivnu primenu pokrovnih useva ili malĉa koji štite obradive površine od degradacije usled spoljašnjih faktora (pljuskovi, vetar i sl.).

Znaĉajno je naglasiti da plitko oranje i manji broj operacija u toku proizvodne sezone (redukovana obrada), znaĉi manje mešanje zemljišnih slojeva u kojem je aktivan živi svet zemljišta (biološka plodnost) I sporija razgradnja organske materije. Svaka faza obrade mora biti unapred isplanirana, podrazumevajući vreme obrade, dubinu, naĉin obrade. Vlažna i teška zemljišta moraju se dublje orati ili podrivati pre zasnivanja zasada. Lakša zemljišta se mogu samo tanjirati. Važno je da se obrada svede na što manji broj prohoda kako bi se zemljište što manje sabijalo.

Obrada zemljišta  

 U voćarskoj proizvodnji veoma znaĉajnu ulogu ima kombinovana obrada. U trakama u redu obavlja se okopavanje ili plitko tanjiranje, freziranje, dok se međuredno seju biljke za zelenišno Ċubrenje ili niske trave za košenje. Zelenišno đubrenje predstavlja zaoravanje sveže nadzemne mase biljaka koje se posebno gaje za ovu namenu sa ciljem da se zemljište obogati organskom materijom radi poboljšavanja fiziĉkih, bioloških i hemijskih osobina zemljišta. Zeleni usevi se odmah nakon cvetanja pokose i ostave na polju da se prosuše 2-3 dana, nakon ĉega se obavezno zaoravaju na dubinu od 10-15cm. Zaoravanje zelene mase je najbolje obaviti mesec dana pre setve narednog useva, a može se kombinovati i sa predsetvenom pripremom.

U voćarstvu je dobro obaviti zelenišno đubrenje pre podizanja zasada a poželjno je i svake godine ili svake druge sejati biljke i zaoravati, posebno ako nije dostupno stajsko đubrivo. Za zelenišno đubrivo smatra se da je najbolje sejati grahoricu, stoĉni grašak, belu detelinu i druge deteline.

Gordana Vujaklija, dipl. ing stočarstva

foto pixabay.com

Obrada zemljišta