Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

Nematode i štetnici – Protekla zima je, zbog natprosje?no visokih temperatura, pogodovala prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika pojavljuje se na poljima gdje nisu sprovedene potrebne agrotehni?ke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (kao što su obrada tla, plodored).

Zemljišni štetnici

 Najzna?ajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su:Pro-eco d.o.o. rovci, sovice pozemljuše, ži?njaci, gr?ice hrušta i livadni komar. Svi ti štetnici žive u tlu ili na samoj površini tla prave?i štete na korijenu, gomolju, lukovicama ili korjenovom vratu biljke. Osobito su opasni kad se pojavljuju u velikim populacijama jer tada u vrlo kratkom vremenu mogu znatno prorijediti sklop ili potpuno uništiti nasad.

 Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)

 Gusjenice no?nih leptira iz porodice sovica (Noctuidae) se preko dana zadržavaju u površinskom sloju tla, a no?u izlaze i hrane se, ošte?uju?i biljke uz samu površinu tla. Pregrizaju vrat korijena, stabljiku i hrane se prizemnim liš?em. Tijela gusjenica su gola, sjajna, duga?ka 3-5 cm i zelene su, sme?e ili sme?e boje s tamnom glavom. Kod dodira se odmah spiralno umotaju. Poznate vrste su usjevna sovica (Agrotis segetum), proljetna sovica (Euxoa temera) i sovica ipsilon (Agrotis ipsilon).

Hrušt (Melolontha melolontha)

 Li?inke-gr?ice hrušta žive u tlu 2-3 godine gdje rade štete ošte?uju?i korijenje razli?itih biljaka, a posebno velike štete rade na povr?u, krumpiru i jagodama.

 Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)

   Rovac je polifagni štetnik krupnog tijela (4-5 cm), žuto sme?e boje s jakim nogama kojima kopa plitke hodnike ispod površine tla i pritom ošte?uje i uništava korijenje biljaka. Li?inke su sli?ne odraslom obliku. Osjetljiv je na niske temperature pa se stoga ve? u rujnu (ovisno o temperaturi) povla?i na prezimljavanje. Prezimi kao odrasla li?inka na toplijim mjestima, naj?eš?e u stajnjaku, kompostu ili dublje u zemlji (60-100 cm). Odrasli oblik tijekom lipnja i srpnja izlazi na površinu tla. Nakon oplodnje, ženke odlažu 300-600 jaja u tlo na dubinu od oko 40 cm. Nakon tri tjedna, izlaskom iz jaja, mlade li?inke po?inju kopati hodnike hrane?i se i ošte?uju?i korijenje biljaka.

Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

 Livadni komar (Tipula paludosa)

 Komari se rje?e pojavljuju (od sredine kolovoza) i uglavnom napadaju povrtne kulture.

 Suzbijanje zemljišnih štetnika

 Do nedavno, zemljišni štetnici su se suzbijali uglavnom zemljišnim insekticidima ?ija je primjena ?esto ograni?ena, a u ekološkom uzgoju je zabranjena.

 Odrasli hrušt i gr?ice hrušta

 Kao alternativa zemljišnim insekticidima za kontrolu i suzbijanje zemljišnih štetnika na poljoprivrednim kulturama, vrlo uspješno se koriste entomo – patogene nematode Steine-rnema carpocapsa i Heterohabditis bacteriophora. Entomopatogene nematode (EPN) su mikroskopski jednostavni organizmi koji aktivno parazitiraju štetnika ulaze?i u tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore: usta, traheje ili anus. Nakon parazitacije, li?inke nematoda se u štetniku doma?inu razmnožavaju i zatim iz njega agresivno izlaze. Štetnik doma?in potom ugiba.

 Primjena i prednosti entomopatogenih nematoda (EPN)

EPN pod trgova?kim nazivom NEMASTAR® (Steinernema carpocapsa) primjenjuje se za suzbijanje: rovca (od travnja do srpnja), usjevnih, proljetnih sovica te sovice ipsilon (od lipnja do kolovoza) i livadnog komara (od sredine rujna do sredine listopada). Povoljna temperatura tla za primjenu je 12-28 C dok kod ve?ih temperatura tla slabi djelovanje nematoda.

Nemastar® odli?no djeluje protiv odraslog rovca, isklju?uju?i mlade li?inke. Sovice i livadnog komara  Nemastar® suzbija vrlo dobro (li?inke i gusjenice ugibaju unutar 4 dana). Gr?ice hrušta se suzbijaju EPN pod trgova?kim nazivom NEMAGREEN® (Heterorhabditis bacteriophora), a primjenjuje se od sredine lipnja do kraja rujna. Nemagreen® djeluje isklju?ivo na li?inku hrušta. Efikasnost suzbijanja je ve?a od 80%. Entomopatogene nematode na žalost ne djeluju na ži?njake stoga je u ekološkom uzgoju izuzetno važan pravilan plodored.

Primjena entomopatogenih nematoda je vrlo jednostavna, a vrši se standardnim ure?ajima koji se koriste za aplikaciju kemijskih pripravaka te ure?ajima za navodnjavanje, ili pak zalijevanjem. S obzirom da su nematode duljine do 0,7 mm, potrebno je ukloniti sve zaslone (mrežice) ispred mlaznica, a na atomizerima izvaditi filtere. Maksimalni dozvoljeni pritisak kod aplikacije je 5 bara. Nematode apliciramo kad je obla?no ili u sumrak jer ih ultraljubi?asto zra?enje ošte?uje.

Brojnim istraživanjima u svijetu dokazano je da entomopatogene nematode imaju slijede?e prednosti u odnosu na kemijske pripravke:

  • Djeluju brzo i u?inkovito kroz duže razdoblje (same se razmnožavanjem obnavljaju)

  • Imaju visok potencijal razmnožavanja

  • Imaju široku listu doma?ina

  • Nisu štetne za druge žive organizme niti za okoliš

  • Nema opasnosti od rezidua

  • Jednostavno se primjenjuju

  • Nije potrebno vrijeme ?ekanja od primjene do sjetve ili sadnje

  • Kompatibilne su s mnogim kemijskim pripravcima

Zbog svih navedenih prednosti, kao i zbog ograni?avanja upotrebe pesticida, a osobito u integriranoj i ekološkoj proizvodnji, dolazi do sve ve?e upotrebe entomopatogenih nematoda ili entomoinsekticida u suzbijanju štetnih insekata.

Pro-eco d.o.o.Tvrtka Pro-eco d.o.o. iz Novog Marofa, osim gore navedenih nematoda, na hrvatskom tržištu nudi entomopatogene nematode za biološko suzbijanje drugih štetnih insekata na poljoprivrednim kulturama:

NEMACEL® – za suzbijanje li?inki male crne mušice (Bradysia spp., lycoriella spp.)kod proizvodnje šampinjona

NEMAFLOR® – za suzbijanje kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)

NEMAPLUS ® – za suzbijanje li?inke male crne mušice kod proizvodnje povr?a i cvije?a

NEMAPOM® -za suzbijanje li?inki jabu?nog savija?a ( Cydia pomonella)

NEMATOP® – za suzbijanje li?inki pipa

Za informacije o preparatima, kao i savjetima vezanih za njihovu primjenu, kontaktirajte trvtku Pro-eco d.o.o..

Ljiljana Tomaševi?, dipl. ing. agr.

izvor:agroklub.com

Foto: Pro-eco d.o.o.

 Pro-eco d.o.o.

Novi Marof, Hrvatska

tel: 042/408-500

Leave a Reply