Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Nega vina za dobar kvalitet i dugotrajnost

Nega vina za dobar kvalitet i dugotrajnost

pixabay-burad-podrumNega vina. Nakon završetka alkoholnog vrenja i razlivanja u sudove dobija se nov proizvod – vino. Ovakvo vino zahteva odre?ene pripreme za dobijanje kvalitetnog vina što podrazumeva da se u daljem procesu vrši nega ovog vina. Pod negom mladog vina podrazumeva se dolivanje sudova, pretakanje vina i bistrenje i sumporisanje vina.

Dolivanje sudova Novo tj. mlado vino treba redovno kontrolisati, bar jednom nedeljno treba proveriti kako se vino razvija na ukusu.anro?itu pažnju treba obratiti kod vina koja sadrže nešto manje alkohola i kiselina kao i kod vina koja se ?uvaju u toplim podrumima gde je isparavanje ja?e a posebno kod vina koja se ?uvaju u buradima. Kod vina koja se ?uvaju u buradima treba redovno kontrolisati otpražnjeni prostor iz razloga što ona nikada ne smeju biti otpražnjena. U zavisnosti od koli?ine otpražnjenog prostora treba izvršiti dolivanje buradi.Sudovi-burad se uvek dolivaju istim vinom ili vinom sli?nog kvaliteta. Mlado vino je mutno i magli?asto jer u sebi još uvek sadrži koloidne belan?evinaste materije kao i vinske kvasce i kristale streša.Tako?e i organolepti?ke osobine: boja, bistrina, miris i ukus su specifi?ni pa kao takvo ?esto puta nije baš prijatno za upotrebu i zato takvo vino treba još uvek doraditi, što zna?i izvršiti slede?e:

Nega vina za dobar kvalitet i dugotrajnost

Pretakanje vina Pod pretakanjem vina podrazumeva se prebacivanje vina iz jednog suda u drugi radi odvajanja mladog vina od taloga na dnu suda. Prilikom pretakanja gubi se tj. delimi?no se smanjuje njegova oštrina na ukusu zbog osloba?anja ugljen-dioksida. Pretakanje se obi?no vrši nekoliko nedelja posle alkoholnog vrenja i dolivanja sudova a obavlja se po suvom i lepom vremenu.

Pretakanje može biti

  • otvoreno ili
  • zatvoreno.

Koja vid pretakanja ?e se koristiti zavisi od samog vina.

Zatvoreno pretakanje vrši se kod vina koje je napravljeno od malo plesnivog grož?a i koje je sklono mrkom prelomu. Kod zatvorenog pretakanja vino treba da je što manje u kontaktu sa vazduhom. Ukoliko je vino sklono mrkom prelomu treba ga pre pretakanja sumporisati sa 2 do 3 gr sumpor-dioksida ili 4-10 gr vinobrana,pa tek kad postane stabilno treba izvršiti zatvoreno pretakanje.

Poluzatvoreno pretakanje vrši se kod vina kod kojih treba sa?uvati svežinu i miris i kod vina koja imaju neštu ve?u koli?inu kiselina.Obi?no se ovo pretakanje vrši kod mirišljavih i muskatnih sorti.

Nega vina

Ukoliko je vino koje se preta?e smešteno u buradima pretakanje može biti dvojako jer postoje buradi sa slavinom i bez slavine. Prilikom pretakanja kod buradi sa slavinom ovaj postupak se obavlja ispuštanjem vina na slavinu.Vino se kroz slavinu ispušta u ’’ šafolj’’ iz kojeg se kofama vino preko levka prebacuje u drugi sud. Kad vino iz bureta prestane da isti?e bure se pažljivo nagne i sa?eka da svo vino istekne. Kada se na slavini pojavi makar malo mutno vino slavina se odmah zatvara i pretakanje je završeno. Ukoliko je vino koje treba da se preto?i smešteno u burad kojka nemaju slavinu tada se pretakanje vrši gumenim crevom tako što se na kraj creva veže drvena letva. Letva treba da je u donjem delu creva duža onoliko koliko se smatra da je visina taloga. Letva se stavlja iz razloga da prilikom uranjanja   creva u sud ne bi došlo do zamu?enja vina od taloga. Prilikom pretakanja crevo sa letvom stavlja se tako da letva dodirne njegovo dno a crevo da je iznad taloga. Zatim se vino povla?i na crevo i presipa u drugi sud. Talog koji zaostane na dnu bureta sadrži u sebi još vina pa se skuolja u balone i nakon taloženja izdvaja vino.Drugi na?in je da se talog sakupi i stavi u plasti?ne vre?e i ostavi na ce?enje. Ovako dobijeno vino se izdvaja i koristi se za dolivanje sudova a talog se dalje može koristiti za destilaciju pri ?emu se može iskoristiti za dobijanje rakije.

 Zorica Petkani?,dipl.ing.polj.

PSSS negotin