Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Nega kućnih travnjaka tokom cele godine

Nega kućnih travnjaka tokom cele godine

nega ku?nih travnjaka

Nega ku?nih travnjaka tokom cele godine

Nega ku?nih travnjaka. U poslednje vreme sve više doma?instava odlu?uje da pored ku?e umesto vrta ili vo?njaka zasnuje manje ili ve?e travne površine. Da bi ovakve zelene površine izgledale što lepše i bolje travnjak se mora negovati i održavati bilo da je nastao od busenja ili je zasejan semenom parkovskih vrsta trava.

Redovne mere nege parkovskih travnjaka su zalivanje, redovita i pravovremena kosidba, provetravanje, ulepšavanje i naravno prihrana travnjaka.

 Kao jedna od najvažnijih mera održavanja travnjaka je i redovita prihrana travnjaka. ?estom kosidbom travnjaka smanjena je fotosinteza biljaka kojom se biljke opskrbljuju potrebnim hranivima pa se u tom slu?aju taj nedostatak u prehrani nadokna?uje prihranom. Travnjaci se mogu prihranjivati organskim i mineralnim djubrivima.

 Organska djubriva kao što su npr. stajnjak, kompost, treset stvaraju humusni sloj u zemljištu, duže se razgra?uju, pa se iz tog razloga i dodaju svake druge ili tre?e godine. Prilikom njihove primene potrebno je voditi ra?una da takvo djubrivo nije zaraženo semenom korova.

 Nega ku?nih travnjaka tokom cele godine

Primena mineralnih djubriva kod parkovskih travnjaka se obavlja 2-3 puta godišnje, sa 10-20 g po jednom kvadratnom metru. Pre po?etka vegetacije krajem zime se dodaje azotno djubrivo da bi podstaknulo razvoj biljaka. Pred kraj vegetacije pred zimu travnjak se djubri kalijumom da mu se pove?a otpornost na niske temperature (neka od formlacija NPK-a s ve?im postotkom kalija, a manje azota).

 U jesenskom razdoblju se izbegava dodavati azotno djubrivo da se smanji jesenji porast i bujnost travne mase tokom zimskog perioda.

Opšta je preporuka da se prva prihrana obavi od sredine februara do po?etka marta, a druga od sredine marta pa do košenja trave. Preporu?uju se u jednoj godini utrošak 45-90 g po metru kvadratnom djubriva. Preporuka je tako?e da se prihrana obavi po obla?nom vremenu, ujutro ili nave?er, pre kiše ili zalivanja travnjaka. Ako se nakon prihrane vrši zalivanje travnjaka treba primeniti 5-10 l / m2 vode. Opšta je preporuka izbegavati prihranjivanje po visokim temperaturama i vetrovitom vremenu.

 Ulepšavanje travnjaka obuhvata mere koje imaju za cilj popravak osobina zemljišta. Ova mera se obavlja tako da se po površinu travnjaka nasipa smesa peska, organske materije i hraniva do visine 4 mm. Metodom ulepšavanja popunjavaju se depresije u tlu, pove?ava se propusnost tla i prozra?nost terena, a ujedno se unose i potrebna hraniva.

 Na manjim površinama smesa se nasipa ru?no i metlom, a posle grabljama se poravna površina. Ta se metoda naj?eš?e koristi kod zemljišta koja imaju PH> 7 ( zemljišta alkalne reakcije) i na glinovitim tlima, gdje se nasipa pesak veli?ine granula 0,06-2 mm. Organska materija koja se koristi za nasipanje ( treset, kompost ) NE sme sadržavati seme korova, a ako se koristi mora se predhodno dezinficirati.

Vidanovi? Sr?an, dipl.ing.

 Izvor: PSSS Pirot

Leave a Reply