Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Nega konja tokom cele godine

Nega konja tokom cele godine

nega konjaNega konja / Dobar odgajiva? konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i
sprovede u delo. Tako?e, odgajiva? treba 
da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja.

pogledajte više na :

http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733

Clair doo – konji?ka i sto?arska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 Novi Sad

 Telefoni: 021 65 19 965; 066 65 19 965; 021 63 13 033 faks
064 48 92 452

 

 Ishranu konja mora sprovoditi kvalifikovano i odgovorno lice. Uo?avanje nastalih problema i brzo reagovanje da se oni otklone izuzetno su važni za svaki dobar program ishrane.

 1. U vreme hranjenja konja raditi mirno i tiho. Hranjenje konja je najbolji momenat da se uo?e povrede ili druge anomalije.

 2. Konjima je potrebna odre?ena koli?ina kabaste hrane. Kabasta hrana pomaže u održavanju zdravlja životinje, a ako se ova komponenta obroka ne obezbedi mogu se javiti simptomi kao što su: griža drveta, griža repova i grive, griža grana na drve?u… Najbolji izvor je dobro negovan kvalitetan pašnjak.

 3. Koristiti samo hraniva dobrog kvaliteta. Seno treba da je ?isto, zelene boje, prijatnog mirisa, bez prašine, plesni i drugih nekarakteristi?nih primesa.

 4. Koncentrovana i kabasta hrana se mora lagerovati na odgovaraju?i na?in. Prostorije gde se hrana drži treba da budu ?iste, provetrene, suve i osigurane od ulaska životinja.

 5. Konji se moraju hraniti prema kategorijama, a zavisno od vrste proizvodnje (rada).

 6. Ne toviti priplodne i radne konje. Predebeli konji su podložni razli?itim bolestima i reprodukcionim smetnjama.

 7. Konji se moraju hraniti svakog dana u isto vreme. Isti razmak izme?u dva obroka je veoma važan. Ako se konji hrane tri puta dnevno obroke podesiti na svakih 6-7 ?asova

 8. Seno i koncentrovana hrana se daju za svaki obrok.

 9. Seno i koncentrovana hrana se daju za svaki obrok. Konjima u radu 75% kabaste hrane mora se davati u ve?ernjem obroku da im se omogu?i dovoljno vremena za konzumiranje i varenje.

 10. Seno se konjima daje na više na?ina: sa zemlje, iz jasala, u mreže za seno postavljene u visini glave konja.

 11. Agresivni konji se moraju spre?iti da prebrzo konzumiraju koncentrovani obrok. Šire i pli?e hranilice i blokovi soli mogu umanjiti brzinu konzumacije.

 12. Grupna ishrana mora voditi ra?una o hijerarhijskoj dominaciji.

 13. Izbegavati nagle promene u ishrani

 14. Stalan pristup ?istoj i pitkoj vodi

 15. Redovno snabdevanje blokovima soli

   Dipl ing sto?arstva Gordana Vujaklija

Leave a Reply