Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » NAVODNJAVANJE negativne posledice primene sistema

NAVODNJAVANJE negativne posledice primene sistema

NAVODNJAVANJE negativne posledice  Ministarstvo poljoprivrede je potpomoglo nabavku sistema za navodnjavanje. Promena klimatskih uslova uzgoja poljo-kultura nas primorava da obezbedimo zalivne sisteme jer oni garantuju dobre prinose i ekonomsku dobit. Prednosti su brojne, ali moramo znati i o mogu?im neželjenim efektima.

 Pored mnogih zna?ajnih koristi koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji,navodnjavanje može imati i neželjene posledice, naro?ito ukoliko se nepravilno primenjuje ili se primenjuje u neodgovaraju?im uslovima.

 Problemi koji se na navodnjavanom zemljištu mogu javiti su:

1. Ispiranje hranljivih materija iz zemljišta i osiromašenje površinskog sloja zemljišta
2. Zabarivanje i zaslanjivanje zemljišta
3. Pogoršanje vodno-fizi?kih osobina zamljišta i irigaciona erozijaIspiranje asimilativa iz zemljišta
Iskoriš?avanje hranljivih materija iz zemljišta u uslovima navodnjavanja je veoma intenzivno, jer se u navodnjavanju ostvaruju visoki prinosi iz jedne, dve ili tri žetve godišnje. Ukoliko se primenjuju velike zalivne norme dolazi do ispiranja hraniva u dublje slojeve zemljišta jer su mineralne materije rastvorljive u vodi. Ako se pri tome ne vodi ra?una o koli?ini hraniva u zemljištu putem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, u zemljištu ?e postepeno opadati plodnost a samim time i prinosi ?e postepeno opadati. Ovaj problem se može izbe?i primenom adekvatnih agrotehni?kih mera, u prvom redu odgovaraju?im plodoredom, ?ubrenjem i adekvatnom obradom zemljišta. Problem ispiranja hranljivih materija iz zemljišta se rešava tako što se mora voditi ra?una o pravilnom odre?ivanju vremena zalivanja i zalivnih normi.

Zabarivanje zemljišta
Zabarivanje zemljišta nastaje kada nivo podzemne vode pre?e kriti?nu visinu koja je nepovoljna za razvoj ve?ine poljoprivrednih kultura. Tada dolazi do potpunog zasi?enja zemljišta vodom, istiskuje se vazduh iz zemljišta u kome se razvija korenov sistem, smanjuje se aktivnost mikroorganizama a time i mineralizacija organskih materija. Nedovoljan sadržaj vazduha u zemljištu negativno uti?e na razvoj korenovog sistema, odnosno dolazi do asfikcije korena, tj. do  gušenja korenovog sistema biljke. Zbog toga biljke zaostaju u porastu i razvoju i postepeno se suše. Zabarena zemljišta ne mogu se na vreme, ili se uopšte ne mogu pripremiti za setvu, niti se mogu blagovremeno zasejati. Za rešavanje problema zabarivanja zemljišta potrebno je odvodnjavanje i primena drugih agromelioracionih mera.

NAVODNJAVANJE negativne posledice primene sistema

 

Zaslanjivanje zemljišta
Nagomilavanje štetnih soli u površinskom sloju zemljišta, kao posledica višegodišnjeg navodnjavanja vodom koja ima visok sadržaj soli, naziva se zaslanjivanje zemljišta. Uporedo sa procesom zaslanjivanja obi?no dolazi i do alkalizacije zemljišta, te oba procesa uti?u na pogoršanje  vodno-fizi?kih i hemijskih svojstava zemljišta. Zaslanjivanje i alkalizacija zemljišta su povezane sa navodnjavanjem u neodgovaraju?im uslovima i koriš?enjem vode neodgovaraju?eg kvaliteta. Zaslanjivanje zemljišta navodnjavanjem može nastati podizanjem nivoa podzemne vode koja je zaslanjena i kada se navodnjava vodom koja sadrži pove?anu koli?inu soli, a naro?ito kada se primenjuju velike zalivne norme.

Pogoršanje vodno-fizi?kih svojstava zemljišta
Neadekvatnim i prekomernim vlaženjem zemljišta navodnjavanjem, pogoršava se struktura zemljišta, zemljište se zbija i postaje slabije porozno i stoga sporije upija i propušta vodu. Usitnjene ?estice zemljišta lakše se kre?u u zemljištu sa vodom i erodiraju.

Pravilnim odre?ivanjem zalivnih normi, izborom odgovaraju?eg na?ina i opreme za navodnjavanje i njihovim prilago?avanjem uslovima zemljišta, spre?ava se ili umanjuje pogoršanje vodno-fizi?kih svojstava zemljišta i pojava irigacione erozije.

 
PSSS Krusevac      Dipl.ing.Snježana Vujinovi?

 

 

 

Leave a Reply