Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Naknade za vodu – novi cenovnik u Srbiji

Naknade za vodu – novi cenovnik u Srbiji

Naknade za vodu – Vlada je donelanovi cenovnik naknade za korištenje vode. Različiti su stepeni za određivanje utroška vode. Zalivanje biljaka – ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode cena za 1 kubni metar je 0,1132 dinara. Kada nije instaliran uređaj naknada se određuje na 1 hektar u iznosu od 679,1678 dinar.

Privrednici koji koriste vodu za ugoj ribe u hladnovodnim ribnjacima cena pokubnom metru je 0,0227 dinara ( ukoliko postoji uređaj za merenje isporučene količine vode ) , za isporuku vode u toplovodne ribnjake bez postavljenih mernih uređaja plaćaće 5.659,7321 dinara po hektaru. Ukoliko ribnjak služi za sportski ribolov naknada iznosi 2.829,8661 dinara po hektaru.

Kada se radi o vodi koja se koristi za uzgoj riba u hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, naknada je 0,0227 dinara po m3, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene za toplovodne ribnjake naknada iznosi 5.659,7321 dinara po hektaru. Za ribnjake za sportski ribolov korisnici će plaćati naknadu u visini od 2.829,8661 dinara po hektaru.

U R E D B U  O VISINI NAKNADA ZA VODE

  1. Uvodna odredba

Član 1.

            Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i naknade za izvađeni rečni nanos, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

  1. Naknada za korišćenje voda

Član 2.

            Naknada za korišćenje voda utvrđuje se u visini, i to za:

            1) sirovu vodu koja se koristi za pogonske namene 0,2762 dinara po 1 m3 vode;

            2) vodu kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe 0,3782 dinara po 1 m3 vode;

            3) vodu koja se koristi za navodnjavanje:

            (1) ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 0,1132 dinara po 1 m3 vode,

            (2) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 679,1678 dinara po hektaru;

            4) vodu koja se koristi za uzgoj riba u:

            (1) hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, 0,0227 dinara po m3 vode, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode prema projektovanom kapacitetu zahvaćene vode na vodozahvatu,

            (2) toplovodnim ribnjacima 5.659,7321 dinara po hektaru ribnjaka,

            (3) ribnjacima za sportski ribolov 2.829,8661 dinara po hektaru ribnjaka;

            5) vodu za piće koja se sistemom javnog vodovoda distribuira privrednim društvima i drugim pravnim licima 0,4524 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,2341 dinara po 1 m3 vode;

            6) termalne vode 4,3014 dinara po m3 zahvaćene vode;

            7) mineralnu i prirodnu vodu koju proizvođači zahvataju radi flaširanja 1,2147 dinara za svaki prodati litar vode;

            8) vodu koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića 0,5660 dinara po 1l vode u tom proizvodu;

            9) vodu koja se koristi za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10MW) 2,3% na cenu jednog kilovat časa od 3,5995 dinara;

            10) vodu koju javno elektroprivredno preduzeće i drugo privredno društvo koristi za proizvodnju električne energije za prodaju, za sopstvene potrebe ili za pogon postrojenja za svaki kilovat čas proizvedene električne energije u hidroelektranama, i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat časa od  3,9230 dinara.

  1. Naknada za ispuštenu vodu

Član 3.

            Naknada za ispuštenu vodu utvrđuje se u visini, i to za:

            1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata, crne metalurgije, obojene metalurgije, tekstilne industrije, hemijske industrije, industrije papira, celuloze, kože i tekstila, svinjogojskih farmi, klanične industrije i servisa vozila i mašina 5,1641 dinara po 1 m3 vode;

            2) otpadne vode iz brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije 3,0172 dinara po 1 m3 vode;

            3) otpadne vode iz drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana  2,8950 dinara po 1 m3 vode;

            4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima javne kanalizacije  0,2108 dinara po 1 m3 vode;

            5) ostale vrste otpadnih voda 1,4401 dinara po 1 m3 vode;

            6) termoelektrane sa otvorenim – protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat časa od  3,9230 dinara.

            Ako obveznik plaćanja naknada iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana ispušta otpadne vode u javnu kanalizaciju plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

      foto pixabay.com

Naknade za vodu