Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – osnove pravilne muže

muža krava

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora prote?i što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se ?istiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tu?i krave, dopustiti ulazak pasa, tr?anje djece i odraslih.

Muža se može vršiti ru?no ili mašinski. Pre po?etka muže kravama treba svezati rep. Muza? pre muže mora oprati ruke i osušiti ih. Zatim se vrši izmuzivanje prvih mlazeva mleka na crnu podlogu ili u posebnu posudu kako bi se ustanovile eventualne promene (promene boje i konzistencije).
Prvi se mlazevi nikako NE smeju izmusti na pod staje ili u ruku muza?a. Ako se primete promene na mleku, mora se pozvati veterinar, a mleko nije za predavanje. Nakon toga vime se pažljivo opere mlakom vodom (dobro bi bilo uz dodatak dezinfi – cijensa) i obriše ?istom krpom ili papirnatom maramicom.
Dobro je koristiti vlažne papirnate maramice koje služe za jednokratnu upotrebu i nikad ne koristiti jednu maramicu za više krava. Posle pranja vimena poželjno je vime izmasirati (rukom, ali i muzilica može masirati). Masaža vimena je podražaj koji izaziva da hipofiza po?inje lu?iti hormon OKSITOCIN.

Muža krava – osnove pravilne muže

 Sam postupak muže mora te?i neprekidno 5-8 minuta (u vremenu izlu?ivanja oksitocina). Pri ru?noj muži muza? sedi s desne strane krave (tako da mu levo koleno skoro dodiruje nogu krave) i posudu u koju muze drži me?u kolenima. Najpre se muzu prednje ?etvrti vimena jer se iza njih lakše muze mleko iz zadnjih ?etvrti. Muza? za mužu mora koristiti samo šake. Sisa se zahvati dlanom, stisnu se palac i kažiprst i približe ostala tri prsta odozgo prema dole tako da se istisne mleko te se taj postupak ponavlja. Sise se ne smeju istezati prema dole jer to može biti opasno za zdravstveno stanje vimena.

 Mašinska muža može se vršiti u kantu ili u mekovod. Nakon što izmuzemo prve mlazeve, operemo i obrišemo vime i izmasiramo ga, stavljaju se sisne ?ašice. Izuzetno je važno paziti da se pre muže sisne ?ašice ne vuku po podu staje jer se uprljanim ?ašicama u muzilicu i mleko unosi veliki broj mikroorganizama što zaga?uje mleko. Celo vreme muže prati se protok mleka i kad primetimo da se koli?ina mleka po?inje smanjivati, muznu jedinicu jednom rukom povu?emo lagano prema dole, a drugom rukom nježno masiramo vime. Tako se vrši potpuno izmuzivanje i dobiju se poslednji mlazevi mleka koji sadrže najviše mle?ne masti. U praksi se ?esto preporu?uje poslednje mlazeve mleka izmusti ru?no nakon skidanja sisnih ?ašica. Nakon izmuzivanja zadnjih mlazeva mleka vrh svake sise potrebno je uroniti u dezinficijens, ili poprskati rastvorom dezinficijensa.

 Neposredno posle muže potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati pribor za mužu. Najpre se vrši pranje mlakom vodom i deterdžentom (hladna uzrokuje zadržavanje mle?ne masti na posudama, a vru?a da se belan?evine zalepe ). Za pranje se koriste specijalna sredstva za ?iš?enje mlekarskog pribora. Ispiranje se vrši nakon temeljitog pranja i sav se pribor ocedi. Nakon toga se dezinfikuje uranjanjem u rastvor dezinficijensa.

 Zato je od izuzetne važnosti držati se osnovnih uslova za dobijanje kvalitetnog mleka, a to je temeljno ?iš?enje, dezinfekcija muznog aparata i opreme za mužu te prikladno ?uvanje mleka do isporuke.

PSSS Požarevac      Nenad Vuj?i?, dipl. ing.

Leave a Reply