Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinogradMraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u razli?itoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na slede?i na?in:

  1. Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto.
  2. Osetljivost loze prema mrazevima je najve?a u toku zime.
  3. U jesen posle opadanja liš?a i u prole?e posle kretanja vegetacije loza je veoma osetljiva i prema najslabijim mrazevima, dok zimi može da izdrži i do -30 ?C.
  4. U našoj zemlji postoji opasnost izmrzavanja loze od poznih prole?nih, ranih jesenjih i zimskih mrazeva.

Februar – kriti?an mesec

Ispitivanja su pokazala da je opasnost izmrzavanja ve?a ukoliko je ve?a kolebljivost temperature posle perioda zimskog mirovanja. U našim uslovima loza postaje naro?ito osetljiva na niske tempe-rature u februaru, ako posle tolijeg i sun?anog vremena nastupe hladno?e. Ina?e, sve sorte nisu podjednako osetljive i ne izmrzavaju podjednako na niskoj temperaturi. Sorte koje poti?u iz sever-nih krajeva kao što su traminac, semion, sovinjon i rizling otpornije su prema niskim temperatu-rama, dok sorte koje poti?u iz južnih ili toplijih krsajeva kao što su afu-ali, sultanina, kardinal, vranac, smederevka pokazuju manju otpornost prema niskim temperaturama.

Vinova loza je najotpornija prema mrazevima u toku zimskog mirovanja. U zavisnosti od ja?ine mraza i pripremljenosti ?okota za zimu, mogu da izmrznu okca, lastari i višegodišnji delovi ?okota.

Mraz u vinogradu i mogu?e štete vinove loze

Ukoliko se temperatura vazduha u toku zime spusti na – 15º do – 18º C, može da izmrzne izvestan broj okca kod sorti vinove loze koje su slabo otporne prema mrazevima i pored toga što su lastari dobro sazreli. Temperatura od – 18º do – 20º C je granica izdržljivosti okca sorti Vitis vinifera prema zimskim mrazevima. Generalno, okca raznih sorti Vitis vinifera u raznim uslovima sredine kod dobro sazrelih lastara mrznu na temperaturi od – 18º do – 24º C. Lastari izmrzavaju na tempe-raturi od – 26º C, a na temperaturi nižoj od – 26º C mogu da izmrznu i višegodišnji delovi ?okota.

Ina?e sve sorte nisu podjednako osetljive i ne izmrzavaju podjednako na istoj temperaturi. Sorte iz severnijih krajeva (I.Rizling, R.Rizling, Sovinjon, Semijon, Merlo, K.Sovinjon, M.Hamburg idr.) otpornije su prema niskim temperaturama, dok su sorte koje poti?u iz južnih i toplijih krajeva (Kardinal, Afus – Ali, Vranac, Smedrevka idr.) manje otporne.

Stepen izmrzavanja može da se utvrdi na razne na?ine. Naj?eš?e se utvr?uje pravljenjem preseka pojedinih organa (okce, lastar). Izmrzlo okce je na preseku žu?kastosme?e ili crne boje, dok je neo-šte?eno okce zelene boje. U zavisnosti od ja?ine mraza, okce može biti uništeno u potpunosti ili samo glavni pupoljak, dok suo?i?e mogu ostati nepovre?ene. Promrzli lastari su na preseku tako?e žu?kasto sme?e boje, a neošte?eni zelene boje.

Stepen izmrzavanja okaca može se utvrditi i metodom izazivanja vegetacije. Za ispitivanje je potre-bna osvetljena prostorija sa konstantnom temperaturom od 25 C. Lastari se režu na reznice (vioke) sa po jednim okcem i stavljaju kroz perforiranu limenu plo?u ili stiropor u posudu sa vodom. Vodu treba menjati svakih sedam dana.

Neošte?ena okca posle deset dana po?inju da bubre i razvijaju se u lastari?e, dok ošte?ena ne kre?u. Zbog niskih temperatura koje su krajem januara i po?etkom februara u rasinskom okrugu dostizala i do – 24 C, postoji opasnost da je došlo do izmrzavanja okaca kod osetljivih sorti, a naro?ito na viso-kim uzgojnim oblicima koja su se nalazila iznad površine snežnog pokriva?a. U ovom slu?aju, rezi-dbu treba odložiti sve dok ne pro?e opasnost od pojave jakih mrazeva. U slu?aju utvr?enog izmrza-vanja, rezidbom treba ostaviti ve?i broj okaca po ?okotu od uobi?ajenog.

Sanja ?okojevi?, dipl.ing.

PSSS Zaje?ar

foto:pixabay.com