Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Mraz u povrću može biti kraj za biljke

Mraz u povrću može biti kraj za biljke

plasticniMraz u povr?u – Rana proizvodnja povr?a na njivi ?esto je rizi?na zbog mogu?ih mrazeva. Toploljubivim biljkama, kao što su paradajz, paprika, boranija, krastavac, kao ranim kulturama najve?e štete nanose kasni prole?ni mrazevima, pri jesenjoj proizvodnji povr?a prvi jesenji mrazevi. Štetno delovanje mraza, odnosno niskih temperatura, na biljke može se manifestovati na 3 na?ina:

  • izmrzavanje – javlja se kod nekih ozimih kultura kao što su spana? i salata, iako su one ina?e otporne na niske temperature;ove biljke pod uticajem jakih i dužih mrazeva iz smrznutog zemljišta ne mogu da uzimaju vodu i hranu i zbog toga propadaju i uginu;

  • promrzavanje – tako?e se može javiti kod ozimih vrsta povr?a u rano prole?e i to usled velikih i naglih promena temperatura; zemljište se u ovom slu?aju naizmeni?no skuplja i širi što dovodi do kidanja koren?i?a u njemu, biljka ne može da uzima vodu i hranu i dolazi do njenog propadanja; mera zaštite je valjanje;

  • smrzavanje – naj?eš?e se javlja pri ranoj proizvodnji povr?a usled kasnih prole?nih mrazeva; u me?u?elijskom prostoru tkiva dolazi do smrzavanja i stvaranja leda; ukoliko porast temperature posle ledenog perioda bude postepen biljka ne?e biti puno ošte?ena, ali pri naglom otapanju leda ?elije se kidaju i biljka propada.

 Mere zaštite povr?a od mraza mogu biti:

Preventivne – ozima salata i spana? seju se ili sade na zapadnu kosinu brazdi koje se izvla?e u pravcu severoistok – jugozapad pa su biljke zaklonjene od sunca i od hladnih severnih vetrova; preventivna mera je i pravljenje tunela od plasti?ne folije koja štiti biljke od mraza do -40 C ili zagrtanje biljaka zemljom;

 Mere za spre?avanje inverzije temperature – koristi se dim; nad kulturama se stvara gusta dimna zavesa koja spre?ava gubljenje toplote u atmosferu; u tu svrhu pale se otpaci, vlažna slama , seno ili korov, koji se prethodno rasporede po parceli (štiti od slabih mrazeva);

Kompenzacione mere zaštite – najekonomi?nije je koristiti navodnjavanje; na taj na?in se akumulira toplota u zemljištu koja ?e uticati na smanjenje efekta mraza;

 Odmrzavanje biljaka – kišenjem se usporava otapanje ledenih kristala u tkivu biljke.

 Savet poljoprivrednim proizvo?a?ima je da u slu?aju pojave mrazeva izaberu neki od ovih mera zaštite kako bi izbegli propadanje biljaka i smanjenje prinosa na svojim parcelama.

Milica Popadi?, dipl.ing. ratarstva i povrtarstva

foto pixabay.com

Leave a Reply