Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Morava, nova vinska sorta vinove loze

Morava, nova vinska sorta vinove loze

vinograd

Morava

Morava, nova sorta vinove loze. Poreklo: ova sorta je nastala na Oglednom dobru za vinogradarsto u Sremskim Karlovcima kao rezultat složenih visekratnih ukrstanja ((Kunbarat x Traminer x Bianca) x Riesling 239-20 Gm. Genotip je nastao interspecies hibridizacijom. U svojoj naslednoj osnovi sadrži 3,13% isto?no-azijske vrste Vitis amurensis poznate po izuzetno visokoj otpornosti prema niskim temperaturama, 6,25% ?etiri severno-ameri?ke vrste (V. rupestris, V. berlandieri, V. labrusca ,V. lincecumii ), koje su donori otpornosi prema gljivi?nim bolestima i preko 90% Vitis vinifere, kao donora visokog kvaliteta.Autori sorte su: P. Cindri?, Nada Kora? i V. Kova?.

Morava, nova vinska sorta vinove loze

Opis: ?okot je veoma velike bujnosti sa relativno uspravnim lastarima. List je okrugao, ceo sa široko otvorenim drškinim urezom. Na nali?ju je prekriven ?ekinjastim maljama. Grozd je srednje velicine kupast, srednje rastresit sa okruglim zelenim bobicama srednje veli?ine. Bobice imaju jaku pokožicu i so?nu pulpu.

Biološke karakteristike: Morava se odlikuje visokom otpornoš?u na sivu plesan grož?a i plamenja?u.Na pepelnicu nije mnogo osetljiva ali se ne može gajiti potpuno bez zaštite, jer je napad pepelnice bio vidan na liš?u, dok je napad na grož?u bio bezna?ajan. Otpornost prema niskim zimskim temperaturama je relativno visoka.

Proizvodne osobine:  Vegataciju ranije po?inje od Rajnskog Rizlinga,  grož?e mu sazreva istovremeno sa njim. Rodnost joj je srednja do vrlo visoka. Bere se u prvoj dekadi oktobra kada nakuplja oko 20% še?era uz visok sadržaj kiselina od 9 do 10 g/l. Daje elegantno vino sa karakteristi?nim mirisom koji mogo podse?a na miris Sauvignon-a. Treba ga rezati duga?ko.  Budu?i da razvija veliki broj lastara zahteva višekratno uklanjanje suvišnih zelenih lastara, koji su se razvili iz suo?ica na rodnim elementima ili iz spavaju?ih pupoljaka na starom drvetu.

Opšta ocena: Veoma perspektivna sorta naro?ito za gajenje u integralnoj i organskoj proizvodnji.

Jovan Milinkovi?, dipl. ing.