Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

mladi poljoprivrednici

Konferencija SUMP

Mladi poljoprivrednici – Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika „SUMP“ u saradnji sa Novosadskim sajmom i Turisti?kom organizacijom Novi Sad uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje 1. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“, koja ?e se održati u subotu 14. maja 2016. godine u 13:00 ?asova u sali 5, Kongresnog centra „Master“, Novosadskog sajma (Hajduk Veljkova 11, Novi Sad).

Konferencija predstavlja prvi me?unarodni skup mladih poljoprivrednika u Republici Srbiji.

Na konferenciji ?e u?eš?e uzeti predstavnici javnog sektora, vladinih i nevladinih organizacija i predstavnici Evropskog ve?a mladih poljoprivrednika „CEJA“ kao i predstavnici medija. Ovaj doga?aj promovisa?e mlade poljoprivrednike i izazove sa kojima se oni susre?u i ujedno biti prilika potencijalnim poslovnim partnerima za uspostavljanje saradnje i razmenu iskustva.

Konferencija ?e tematski biti skoncentrisana na iskustva mladih poljoprivrednika iz Srbije i evropskih zemalja, IPARD program Srbije a tokom diskusije razgovara?e se i o dodatnim na?inima unapre?enja saradnje mladih poljoprivrednika iz Srbije i mladih poljoprivrednika iz zemalja Evropske unije.

Pozivamo sve zainteresovane da svojim prisustvom uveli?aju konferenciju.

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) je osnovano 2015. godine. Ono okuplja i zastupa interese ml?dih ljudi, koji se bave i koji žele da se bave poljoprivredom. Organizovan je kao forum za komunikaciju i dijalog izme?u mladih poljoprivrednika, državnih i Evropskih donosioca odluka, osnovni cilj SUMP-a je ja?anje i promocija mladog poljoprivrednika i inovativnog poljoprivrednog sektora.

SUMP je osnovan po uzoru na postoje?a udruženja mladih poljoprivrednika u Evropskoj Uniji i ?lan je Evropskog ve?a mladih poljoprivrednika – CEJA.   CEJA je skra?enica od “COUNSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS” ili prevedeno na srpski “Evropsko ve?e mladih poljoprivednika” i predstavlja glas mladih poljoprivrednika u Evropskim institucijama. Evropsko ve?e mladih poljoprivednika predstavlja vise od 2 miliona mladih poljoprivrednika sa teritorije Evrope i njeno sedište je u Briselu glavnom gradu EU.

SUMP je nevladino i neprofitabilno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede, pravljenja boljih uslova za mlade ljude koji žele da se bave poljoprivredom, kao i onih koji se ve? bave ovom delatnoš?u.