Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

mitarenje koka

Mitarenje kao proces

Mitarenje – Produženje perioda eksploatacije koka nosilja  Poslednjih dvadeset godina u svetu, a i kod nas, sva ?eš?e se koriste razli?ite metode koje kod kokoši vešta?kim prekidaju proces proizvodnje

konzumnih jaja, a posle odre?enog perioda, nasta – vljaju ciklus proizvodnje. Ovaj proces kod živine poznatiji je pod nazivom mitarenje. Postoje više metoda mitarenja kod kokoši:

1./ Prirodnim putem,

 2./ Vešta?kim-prinudnim putem:

a)  Restrikcijom hrane,

b)  Koriš?enjem hemiskih sredstava-aromatizera hrane.

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje je metod kontrole hormonskog procesa kod živine pri ?emu se koke drže na posebnom režimu osvetljenja, na po?etku sa malo svetla, a kasnije bez svetla i hrane. Konzumacija vode je svedena na minimum, osim u periodu kada se koristi svetlo radi kontrole objekta i živine. Spomenuli smo da postoje više metoda kako se radi mitarenje i prili?no je složeno ako se želi posti?i pravi efekat.

Na po?etku se smanjuje hrana, voda i svetlost, a nakon par dana po?inje prices mitarenja kada se kokama daje samo jedan sat svetla i voda u tom periodu. Kokama potpuno opadne staro i izraste novo perje. U toku mitarenja postepeno se pove?ava svetlosni program i po?inje da im se daje hrana. Koke se time polako uvode u proces proizvodnje na isti na?in kao i na po?etku svog proizvodnog ciklusa. Ceo proces traje izme?u 35-50 dana u zavisnosti od vrste i kondicije živine. Po završetku mitarenja koke ponovo po?inju da nose jaja, a nosivost u novom ciklusu je 80% od maksimalne nosivosti u prvoj godini eksploatacije.

Osnovne karakteristike metode prinudnog mitarenja koka nosilja su slede?e:

  • -nosilje prestaju sa proizvodnjom jaja 6 dana od dana po?etka procesa mitarenja, a vremenski period bez  proizvodnje jaja iznosi 30 dana;

  • -opadanje starog i istovremeno rast novog perja po?inje 18 dana od po?etka izvo?enja procesa prinudnog mitarenja;

  • -za vreme restrikcije hrane kokoške su izgubile 25% od svoje prose?ne težine, merene pre mitarenja.

  • -koke nosilje su potpuno izmenile perje 48-og dana od po?etka mitarenja;

  • -nosivost 50-og dana kre?e se oko 72%

  • -proizvodnja jaja u prvim nedeljama nakon mitarenja pokazuju masu od 63-78 grama;

  • -mortalitet koka nosilja u periodu procesa mitarenja kre?e se oko 1,2-2,7%

 • -prose?na koli?ina konzumirane hrane za vreme mitarenja kre?e se 67 grama/koki.

Glavni razlog zašto se pristupa metodi prinudnog mitarenja jeste mogu?nost pomeranja maksimalne proizvodnje jaja kod koka nosilja za period kada su najpovoljnije cene jaja, što zna?i da se ekonomski isplati.

Izvor-PSSS        Dipl.ing.Slavko Mladenovi?

Leave a Reply