Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » MINERALI SU BITNI: ISHRANA KUĆNIH LJUBIMACA – Alltech

MINERALI SU BITNI: ISHRANA KUĆNIH LJUBIMACA – Alltech

Minerali Alltech

Minerali su bitni

MINERALI SU BITNI: ISHRANA KU?NIH LJUBIMACA ZA ZDRAVO KRZNO, KOŽU I ZGLOBOVE

Esencijalni mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku podržavaju zdravlje kože, zglobova i ukupnog koštano-miši?nog sistema naših ljubimaca.

Autor: Dr Flavia Maria de Oliveira Borges Saad, profesor na Saveznom univerzitetu Lavras (UFLA) u Minas Gerais, Brazil

Za ve?inu pasa i ma?aka, dnevna ishrana se sastoji od jednog „kompletnog i izbalansiranog“ obroka (tj., suve ili vlažne komercijalne hrane za ku?ne ljubimce). Pošto, za razliku od tipi?ne ljudske ishrane, ovde nema ve?ih variranja sastojaka, dugoro?no davanje iste hrane može dovesti do ozbiljnih fizioloških i metaboli?kih problema ako ona nije nutritivno izbalansirana.

Da li vaši ku?ni ljubimci dobijaju odgovaraju?u koli?inu minerala u ishrani?

Održavanje nutritivnog balansa minerala može postati dosta komplikovano jer se neorganski izvori mikrominerala, poput cinka, selena, bakra, gvož?a i mangana, apsorbuju razli?itom brzinom i na njihovu biološku dostupnost mogu uticati faktori poput hranljivih materija u ishrani i fiziološkog stanja životinje, da pomenemo samo neke. Da bi se neutralisala slaba biološka dostupnost, uobi?ajena je praksa da se u komercijalnu hranu dodaju ve?i nivoi mikrominerala od preporu?enih.

Treba imati na umu da mikrominerali poti?u iz ruda. Bezbednost i sledljivost moraju biti deo procesa osiguranja kvaliteta da bi se izbeglo prisustvo teških metala koji, ako su prisutni u ishrani, mogu biti štetni po dugoro?no zdravlje pasa i ma?aka, naro?ito stoga što se njihov životni vek produžio.

Alternativa za primenu neorganskih mineralnih izvora poreklom iz ruda, biološki kompleksi organskih minerala, donose ve?i broj prednosti, od bolje biološke dostupnosti do podržavanja odgovaraju?ih metaboli?kih i fizioloških procesa, koji se možda ne vrše u punom obimu kada ne postoji adekvatno snabdevanje mineralnim elementima.

Organski cink za zdrave kosti, kožu i krzno

Na primer, cink se direktno koristi za dlaku i kožu, povoljno deluju?i na procese ?elijskog integriteta. Studije dlake pasa su pokazale da se u odnosu na neorganski cink postizala najmanje dvostruka koncentracija cinka kada se u obroku nalazio organski cink u obliku biokompleksa. Životinje kojima nedostaje cink mogu patiti od raznih poreme?aja, uklju?uju?i disfunkciju tkiva epitela, dermatološka stanja, probleme sa krznom i povrede gastrointestinalnog trakta (ošte?enje mikrovila). Cink stimuliše formiranje osteoblasta kostiju i mineralizaciju, a i sintezu proteina u ?elijama. Tako?e je poznato da cink stimuliše gensku ekspresiju faktora transkripcije povezanih sa diferencijacijom u ?elijama osteoblasta, a i da inhibira resorpciju kosti putem osteoklasta. Novije studije su pokazale da u pore?enju sa neorganskim cinkom, organski cink u obliku biokompleksa, stimuliše ekspresiju gena metalotioneina i proteina koji vrše transport cinka. Metalotioneini i supstance koje vrše transport cinka su proteini u prvom redu uklju?eni u metabolizam i homeostazu cinka, a njihovo neodgovaraju?e funkcionisanje se može okriviti za ve?i broj stanja dermatitisa.

MINERALI SU BITNI: ISHRANA KU?NIH LJUBIMACA –  Alltech

Organski minerali za zdrave kosti, zglobove, jetru i miši?e

Pored toga, esencijalni mikrominerali poput bakra i mangana se direktno deponuju u kostima, zglobovima, jetri i miši?ima i veoma su važni pri formiranju i homeostazi koštanih struktura. Bakar je kofaktor enzima lizil oksidaze, koji je potreban za unakrsno vezivanje kolagena i elastina tokom sinteze hrskavice. Gvož?e je kofaktor enzima prolil i lizil hidroksilaza, koji su važni u sintezi kolagena u fazama koje prethode unakrsnom vezivanju koje vrši lizil oksidaza. Mangan je kofaktor glikoziltransferaza, enzima važnih za formiranje i produžavanje lanca glikozaminoglikana, koji ?ini osnovnu supstancu modela hrskavice.

Kako saznajemo više o oblicima minerala i tome kako oni fiziološki uti?u na životinje, možemo sagledati zašto je biološka dostupnost esencijalnih mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku ve?a i zašto oni podržavaju zdravlje kože, zglobova i koštano-miši?nog sistema, kao i ukupnu dobrobit naših ljubimaca

izvor ALLTECH

foto: Alltech.com