Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » MIKROOROŠAVANJE najekonomičniji način navodnjavanja

MIKROOROŠAVANJE najekonomičniji način navodnjavanja

mikroorošavanjeMIKROOROŠAVANJE Vlaga je neophodna za razvoj biljaka. Za uspešnu proizvodnju neophodno je posedovati sistem za navodnjavanje. Mikroorošavanje predstavlja za najve?i broj useva najbolji na?in navodnjavanja. Njime se u potpunosti može izbe?i stres usled deficita zemljišne vlažnosti, ali se tako?e može izbe?i i smanjenje kapaciteta zemljišta za vazduh usled prevlaživanja.

 ?esto su sistemi za navodnjavanje tako osmišljeni da organizaciono-ekonomski racionalne norme zalivanja iznose 20 – 30 l/m², a kod kupusnja?a naj?eš?e dostižu 40-50 l/m². Osim sabijanja zemljišta i ?este pojave erozije, dolazi do intenzivnog ispiranja nitrata iz rizosfernog sloja, a kao posledica prevlaženja koren je duže u anabiozi usled nedostatka kiseonika. Dakle sve dok se suvišna voda ne drenira gravitacionim putem kroz krupnije pore, usled nedostatka zemljišnog vazduha korenov sistem ima smanjenu aktivnost. Vremenom se usled sabijanja smanjuje u?eš?e krupnijih pora u zemljištu, te su periodi prevlaženosti sve dužeg trajanja, posebno u slu?ajevima pojave obilnih padavina neposredno nakon zalivanja. Kvarenje strukture i pojava pokorice tako?e remete izmenu gasova u zemljištu i dovode do poja?ane evaporacije.

 MIKROOROŠAVANJE najekonomi?niji na?in navodnjavanja

U ?emu su prednosti navodnjavanja sistemom za mikoorošavanje.

 Najpre, uniformnost distribucije od preko 90%. Ukoliko se uz to praktikuju navodnjavanje manjim normama zalivanja u kra?im vremenskim intervalima voda ?e u zemljištu uglavnom ispunjavati kapilarne pore, dok ?e se u krupnijim nekapila- rnim porama nalaziti vazduh ?ime aktivnost korenovog sistema sa jedne i zemljanih organizama sa druge strane nije ni u jednom momentu ugrožena niti prekinuta.

 Sistemom mikronavodnjavanja, ?itava površina useva zaliva se u isto vreme, tako da je mogu?e održavanje vodnog režima u idealnom opsegu. Mikrorasprskiva?i koji se koriste u kupusnja?ama,  krompiru, mrkvi i drugom korenastom povr?u, obezbe?uju visoku uniformnost distribucije koja se kre?e iznad 85%, a kod dobro dimenzionisanih sistema obi?no je iznad 90%.

 Osim funkcije pravovremenog navodnjavanja ?itave površine gajenog useva, s obzirom na kapacitet 3-5 lit /m²/ ha,  mogu?e je i koriš?enje sistema za potrebe zaštite od mraza, posebno zbog manje veli?ine kapi i mogu?nosti navodnjavanja relativno velikih površina u kontinuitetu od nekoliko ?asova, pri ?emu smo u stanju da samo nekoliko sati kasnije nastavimo izvo?enje uobi?ajenih agrotehni?kih operacija. Prema našim iskustvima, kratkotrajni rani jesenji mrazevi od -6°C ne mogu izazvati ozbiljnije štete, ?ak ni u kasnoj jesenjoj proizvodnji karfiola i brokole.

  Dragan Mijuškovi?, dipl. ing.

Leave a Reply