Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

mikroorganizmiMikroorganizmi – Sve nas okružuje vazduh i zemljište. Oni su uslov života, ali to podrazumeva prisustvo SVIH organizama, me?u kojima su i oni koji mogu biti opasni po zdravlje životinja i ljudi.
Zemljište je glavni nosilac biljnog pokriva?a, i jedino sredstvo proizvodnje ljudske i sto?ne hrane. Poznato je da na zemlji i u zemlji živi ogroman broj mikroorganizama. Svi oni imaju svoju ulogu u prirodi, a neki od njih mogu biti i uzro?nici ozbiljnih bolesti doma?ih životinja, a samim tim posredno i ?oveka.

 Glavne grupe mikroorganizama koje se nalaze u zemlji su:

  • bakterije

  • aktinomicete i

  • gljive

Na samoj površini zemljišta njihov broj je nešto manji, zbog delovanja sun?evih zraka i isparenja. Na površini nalazimo uglavnom one mikroorganizme koji se nalaze i u vazduhu. To su spore gljivica, plesni i mikroorganizmi koji poti?u od životinjskih i ljudskih izlu?evina.

MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

Mikroorganizmi i njihovi razvojni oblici, paraziti, obradom i kopanjem zemljišta dolaze na površinu zemlje i samim tim postaju pristupa?niji doma?im životinjama.

Isto tako i podzemne vode mogu da izbace na površinu mikroorganizme, koji ?e uz pomo? Sunca i kiseonika zapo?eti svoj razvojni ciklus. Ve? na dubini od jednog metra, ispod zemljine površine  temperatura zemlje više nije dovoljno visoka za razvoj patogenih mikroorganizama , zato se tu i nalaze u manjem broju.

Važno je ista?i da broj i raznovrsnost mikroorganizama zavisi i od kvaliteta zemljišta. Dakle, što je zemljište bogatije organskim materijama, to ?e u njemu biti i zastupljen ve?i broj mikroorganizama.Ovo je posledica toga što organske materije predstavljaju za njih organski supstrat tj. osnovu za njihov razvoj.

Odre?eni patogeni mikroorganizmi nalaze se i na odre?enim lokacijama, a to su uglavnim zemljišta koja su zaražena otpadnim vodama iz fabrika, kožara, krvlju bolesnih životinja ilinjihovih leševia.

Potrebno je voditi ra?una kako se skladišti stajnjak i osoka, jer su izvor mnogih patogenih mikroorganizama. Najbolje bi bilo, ako imamo mogu?nosti da stajnjak pospemo kre?om i na taj ga na?in dezinfikujemo i u?inimo bezopasnim za zemljište. Ovo je naro?ito važno, ako postoji odre?ena zaraza na farmi.

Pored svega ovoga, izuzetno je važno pravilno koristiti pašnjake i livade. Naime, najbolje je stoku napasivati u ’’pregonima’’, jer na taj na?in prekidamo eventualni lanac parazita i spre?avamo ih da pre?u na doma?ina, tj. životinju. Pri svakoj zarazi u lancu prenošenja bolesti u?estvuju tri faktora:

1. izvor zaraze

2. putevi prenosa

3. na?in širenja

Napomenu?emo samo mali broj bolesti koje se preko zemlje i vazduha prenose na doma?e životinje.

Iz svega ovoga možemo zaklju?iti da pravilnom negom zemljišta, melioracijom pašnjaka i livada, odgovornim i savesnim gazdovanjem možemo spre?iti mnoge bolesti doma?ih životinja, a zemljište ostaviti bezbednim budu?im generacijama na koriš?enje.

 PSS Subotica

Ljiljana Uzelac dipl. ing.

Savetodavac sto?arstva

foto:pixabay.com

Leave a Reply